prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytet Wrocławski

15.01.1957 (Wrocław)

Kierownik Zakładu Języka Niemieckiego

Gabinet 318, Tel.+48 71 3752 445

BIOGRAM

 

Studia germanistyczne i niderlandystyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończone z wyróżnieniem w roku 1981. Od października 1981 r. nieprzerwana praca w Instytucie Filologii Germańskiej UWr. Zatrudniona na stanowisku asystenta stażysty w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Współpracy z Przemysłem, kierowanym przez prof. Eugeniusza Tomiczka.

Stopień naukowy doktora uzyskany w 1988 r. na podstawie rozprawy „Analoge Sprichwörter im Deutschen, Niederländischen und Polnischen. Eine konfrontative Studie” napisanej pod kierunkiem prof. Eugeniusza Tomiczka. W tym samym roku zatrudniona na stanowisku adiunkta.

Stopień doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa otrzymała w roku 1999. Monografia habilitacyjna nosi tytuł: „Formen der Persuasion im deutsch-polnischen politischen Dialog. Untersuchungen zu politischen Reden zwischen 1989 und 1995”.

Na stanowisko  profesora Uniwersytetu Wrocławskiego mianowana w 2003 r.

3 marca 2010 r. akt nadania tytułu profesora. Od 1 listopada 2011 r. profesor zwyczajny.

Zainteresowania naukowe, początkowo problematyką frazeologiczno-paremiologiczną, później politolingwistyczną zaowocowały prowadzonymi w latach 1994–2003 badaniami tekstów publicystycznych oraz dokumentów politycznych, dotyczących relacji polsko-niemieckich. Jest pierwszą polską germanistką, która jako językoznawca zajęła się problematyką retoryczno-argumentacyjną i wypracowała wynikającą z tego profilu badawczego oryginalną metodę analizy tekstów użytkowych. W 2008 r. monografia „Krainy retoryczne. Zapiski z podróży” (obok pozostałego dorobku podstawa wniosku o tytuł profesora) podsumowująca prowadzone dotychczas badania i pokazująca mocne ukierunkowanie na badania retoryczne. Zakres zainteresowań badawczych: językoznawstwo germanistyczne synchroniczne (w tym strukturalne, porównawcze i stosowane), frazeologia i paremiologia niemiecka, niderlandzka i polska, teoria tekstu, analiza tekstu, pragmalingwistyka, stylistyka językoznawcza, politolingwistyka, retoryka, teoria argumentacji, logika.

Opublikowała ponad 60 prac naukowych oraz 4 monografie. Prace ukazały się w tomach zbiorowych oraz w renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach m.in. w Austrii, Niemczech, na Węgrzech i w USA. Wyniki badań prezentowała na wielu międzynarodowych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Jako visiting profesor miała wykłady m.in. w Technische Universität Chemnitz, Ruhr- Universität Bochum, Freie Universität Berlin oraz na Uniwersytecie Sorbona w Paryżu.

Do roku 2018 redaktor naczelny najstarszej w Polsce germanistycznej serii wydawniczej Germanica Wratislaviensia. Jest członkiem kolegium redakcyjnego serii prac językoznawczych Linguistische Treffen in Wrocław, a także Studia Translatorica. Ponadto jest członkiem Rady Naukowej czasopisma Lingwistyka Stosowana Applied Linguistics Angewandte Linguistic (Uniwersytet Warszawski), Rady Naukowej czasopisma Kwartalnik Neofilologiczny (Uniwersytet Warszawski), Rady Naukowej czasopisma Forum Artis Rhetoricae (Uniwersytet Warszawski) oraz Rady Naukowej czasopisma Beiträge zur Germanistik, wydawanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Germanistów Polskich.

Pomysłodawca, organizator i współorganizator cyklicznych międzynarodowych konferencji językoznawczych „Linguistische Treffen in Wrocław” oraz „Kongresów Germanistyki Wrocławskiej”.

Wypromowała 9 doktorów, przy czym jedna z tych osób uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. Recenzowała kilkadziesiąt dysertacji germanistycznych i niderlandystycznych, dorobków habilitacyjnych, wniosków o stanowisko i tytuł profesora oraz jeden wniosek o tytuł doktora honoris causa. Wypromowała blisko 300 magistrów.

Jest członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: Internationale Vereinigung für Germanistik, Verein der Freunde des Instituts für deutsche Sprache (Mannheim), Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Towarzystwo Retoryczne.

W latach 1996–1997 kierowała Zaocznym Studium Filologii Germańskiej, a w latach 2000–2002 – Podyplomowym Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. W latach 2002- 2012 zastępca dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej ds. dydaktycznych. W tym czasie Instytut Filologii Germańskiej jako jedyny w Polsce uzyskał w 2004 r. ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz w 2005 r. prestiżową akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

W 2004 r. została jednym z ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dla specjalności filologia germańska, a w 2005 r. powołano ją do grupy ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W 2009 r. została jej powierzona funkcja koordynatora zespołu przygotowującego zmodyfikowane standardy akredytacyjne dla specjalności filologia germańska dla Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. 2010 koordynator Zespołu Ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej do wypracowania standardów akredytacyjnych. 2011 Członek zespołu projektu „Wzorcowe opisy wybranych kierunków studiów” MNiSW ‘Filologia obca’. 2011 Członek Zespołu Ekspertów ds. Krajowych Ram Kwalifikacji przy MNiSW.

Od roku 2002 jest kierownikiem Zakładu Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej. Następca śp. prof. dr hab. Eugeniusza Tomiczka na funkcji Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej UWr. w kadencji 2012 – 2016. Rada Naukowa Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego posiadała w tym czasie uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa.

W kadencji 2012-2016 reprezentowała Wydział Filologiczny w Senacie Uniwersytetu Wrocławskiego (w latach 2016-2020 reprezentowała w Senacie UWr władze Uczelni) i uczestniczyła w pracach Senackiej Komisji Finansowej oraz Senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą.

W kadencji 2016-2020 prorektor ds. nauki Uniwersytet Wrocławskiego.

Wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą. Inicjator szerokich działań, mających na celu dostosowanie Uczelni do wymogów Ustawy 2.0.

W latach 2016-2020 członek Kapituły Nagrody im. Iwana Wyhowskiego i Kapituły Nagrody im. Lwa Sapiehy(Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), nagród objętych honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, przyznawanych pracownikom naukowym działającym w Ukrainie i na Białorusi.

 PUBLIKACJE (wybór)

Kalendarz Wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia