List Dziekana Wydziału Filologicznego do studentów w związku z zarządzeniem Rektora UWr w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Filologicznego,

w związku  z  Zarządzeniem nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  z dnia 11 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (koronawirusa)

wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego [treść zarządzenia poniżej]  prosimy o zaniechanie osobistych kontaktów w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w okresie od 12.03.2020r. do 14.04.2020r.

Prosimy o sygnalizowanie bieżących spraw drogą elektroniczną (w tym prośby o wystawienie zaświadczeń, które zostaną przekazane Państwu w formie skanu lub za pośrednictwem poczty).

Informujemy, że  zostanie wydane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przedłużenia ważności legitymacji studenckich do 31 maja 2020r., co oznacza, że

legitymacji studenckich nie trzeba przedłużać indywidualnie w Dziekanacie Wydziału Filologicznego.

Z życzeniami zdrowia i spokoju w tym trudnym czasie,

Marcin Cieński

Dziekan Wydziału Filologicznego,

 

     ZARZĄDZENIE Nr 29/2020

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

      z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego

 

                 Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.),

w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) zarządza się, co następuje:

§ 1

1.       Odwołuje się wszelkie konferencje, wydarzenia i imprezy w Uniwersytecie Wrocławskim.

2.       Zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach krajowych itp. pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu.

3.       Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu zagranicznych gości, studentów
i doktorantów.

4.       Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i Hotelu Asystenta, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

5.       Zasady określone w ust. 1-4 obowiązują do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie.

6.       Procedury wyborów w Uniwersytecie Wrocławskim odbywają się na zasadach dotychczasowych, z zastrzeżeniem § 6.

§ 2

1.       Odwołuje się wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników innych form kształcenia oraz szkół z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie.

2.       Dziekani i kierownicy jednostek pozawydziałowych niezwłocznie,  nie później niż do dnia 18 marca 2020 r. ogłoszą listę wykładów i zajęć, które będą prowadzone
zdalnie.

3.       Odwołuje się bezpośrednie konsultacje dla studentów. Konsultacje przeprowadzane będą w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.

4.       Zamyka się:

a)       Bibliotekę Uniwersytecką,

b)       czytelnie w  Bibliotekach Wydziałowych,

c)       czytelnię w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego,

d)       muzea w Uniwersytecie Wrocławskim.

5.       Zasady określone w ust. 1-4 obowiązują do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie.

6.       Umowy cywilnoprawne na realizację zajęć dydaktycznych w miarę potrzeb mogą zostać aneksowane.

§ 3

1.       Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy.

2.       W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.

3.       Korespondencję w formie papierowej należy przekazywać przez Kancelarię Ogólną, a odbiór korespondencji powinien nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu informacji poprzez kontakt telefoniczny.

§ 4

1.       Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-Cov-2.

2.       Pracownik przebywający poza granicami kraju zobowiązany jest, niezwłocznie po powrocie,  poinformować bezpośredniego przełożonego o miejscu pobytu za granicą.

3.       Informację, o której mowa w ust. 1 i 2, należy przekazać bezpośredniemu przełożonemu mailem lub telefonicznie.

4.       Bezpośredni przełożony przekazuje informację do Działu Spraw Pracowniczych.

5.       Kierownik jednostki organizacyjnej może polecić pracownikowi:

1)    wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, zwanej dalej „pracą w domu”,
a okres ten jednorazowo nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych;

2)    podjęcie niezbędnych działań zmierzających do wykluczenia zarażenia wirusem SARS-Cov-2.

6.       Polecenie, o którym mowa w ust. 5 może zostać wydane, w szczególności
w przypadku:

1)    wcześniejszego przebywania pracownika w rejonach występowania wirusa SARS-Cov-2, w tym przypadku powrotu pracownika z wyjazdu zagranicznego;

2)    pogorszenia stanu zdrowia pracownika, charakterystycznego dla objawów zarażenia wirusem SARS-Cov-2;

3)    podejrzenia zarażenia pracownika wirusem SARS-Cov-2 w wyniku kontaktu pracownika z osobą chorą lub podejrzaną o zarażenie wirusem SARS-Cov-2

oraz w innych przypadkach określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.

7.       Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do:

1)    codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego;

2)    utrzymywania kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę w domu
i nadzorowania efektów tej pracy.

8.       Obowiązki wskazane w ust. 1 i 2  dotyczą również studentów i doktorantów– informację należy przekazać na adres e-mail kierownika dziekanatu.

§ 5

1.       Zobowiązuje się pracowników, studentów i doktorantów do zapoznawania się
z bieżącymi ogłoszeniami w sprawie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

2.       W sprawach nagłych należy kontaktować się z bezpośrednim przełożonym lub Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
w Uniwersytecie Wrocławskim (71 375 24 89, 71 375 29 22).

§ 6

Organizując pracę kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przewodniczący organów kolegialnych i komisji (zespołów) w Uniwersytecie zobowiązani są

do podejmowania niezbędnych działań w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą do odwołania.

REKTOR UWr,  Adam Jezierski


Letter of the Dean of the Faculty of Letters to the students

Dear students of the Faculty of Letters,

 In connection with Regulation  29/2020 of the Rector of Wrocław University  of March 11 2020 on Preventing the Spread of Coronavirus COVID-19 among the Community of Wrocław University [full text in English below] please refrain from visiting the Dean’s Office between March 12 and April 14 2020.

If it is necessary, please contact the Dean’s Office via e-mail (including requests for issuing certificates; they will be sent to you as scans or e-mails).

The Minister of Higher Education will issue a regulation on extending the validity of student identity cards until May 31 2020, which means that you do not have to visit the Dean’s Office to extend them in person.

 

Wishing you good health and calm in this tough time,

 Marcin Cieński

Dean of the Faculty of Letters,

 

Regulation No. 29/2020

of the Rector of Wrocław University

of March 11 2020

 

            Pursuant to sec. 23 (1) and (2) of The Higher Education Act of July 20 2018 (Journal of Laws 2020, item 85 as amended) and in conjunction with The Extraordinary Solutions to Prevent and Counteract COVID-19 and Other Infectious Disease Crisis Situation Act (Journal of Laws 2020. Item 374), it is hereby ordered as follows:

§1

1. Any conferences and other events at Wrocław University are called off.

2. Any international travel on Wrocław Univeristy business and the participation of University employees, doctoral, graduate and undergraduate students in conferences, seminars, domestic trainings, etc. is suspended.

3. Any arrivals of international doctoral, graduate and undergraduate students and University guests are suspended.

4. Checking in any new persons in the student halls and in Hotel Asystenta is suspended and no visits of non-residents in these facilities are allowed.

5. The regulations set out in 1-4 above will stay in force until April 30 2020 including that day.

6. All Wrocław University election procedures will proceed as scheduled except §6.

§ 2

1. Any lectures and classes for undergraduate, graduate, post graduate and doctoral students, participants of other forms of education and school students are called off except distance learning. The organization of the academic year may change.

2. The deans of faculties and heads of interfaculty units will publish lists of lectures and classes to be taught in the distance learning mode as soon as possible but not later than on March 18 2020.

3. Any direct office hours for students are called off. Office hours are to be held by phone or e-mail.

4. The following facilities are closed:

            a. University Library,

            b. Reading rooms of all faculty libraries,

            c. reading room of the Wrocław University Archive,

            d. Wrocław University museums.

5. The regulations set out in 1-4 above will stay in force until April 14 2020 including that day.

6. Any contracts with non-faculty members to teach classes may be amended if needed.

§ 3

1. Direct contact with other employees at work is to be minimized.

2. Communication is recommended to  be maintained via phone and e-mail.

3. Paper based correspondence is to be distributed via University Secretariat and collected from it after verifying by phone that it is available.

§ 4

1. All employees are to immediately inform their direct superiors of any suspicion of any condition caused by the SARS-Cov-2 virus.

2. All employees who have stayed abroad are to inform their direct superiors of the location at which they stayed abroad immediately on returning to Poland.

3. The information referred to in 1 and 2 above is to be provided to the direct superior by phone or e-mail.

4. The direct superior is to forward any such information to Human Resources Division.

5. The head of any Wrocław University organizational unit may direct any employees to:

1).   work, for a limited time, under contract of employment, away from the location in which they work on a regular basis, which is referred to below as the work at home mode, and the period of time of working in that mode may not be longer than 14 calendar days at any given time;

2).   take any necessary steps to rule out a SARS-Cov-2 virus infection.

6. The direction referred to in clause 5 above may be given in particular if:

1).   the employee stayed earlier in regions where SARS-Cov-2 virus is found, including returns from any travel abroad;

2).   the condition of the employee deteriorates in a manner typical for the symptoms of SARS-Cov-2 virus infection;

3).   any suspicion that the employee has been infected with the SARS-Cov-2 virus by a person who is ill or suspected of infecting with the SARS-Cov-2 virus

and in any other cases identified in the notices of Poland’s Chief Sanitary Inspector.

7. The head of any Wroclaw University unit is required to:

1).  follow daily the notices published by Poland’s Chief Sanitary Inspector;

2).   stay in touch with any employees working in the work at home mode and supervise the effects of their work.

8. The duties referred to in clauses 1 and 2 above apply also to doctoral, graduate and undergraduate students. Any relevant information is to be forwarded via e-mail to the heads of dean’s offices.

§ 5

1. All Wroclaw University employees, doctoral, post-graduate, graduate and undergraduate students are to follow notices on the current epidemiological situation on a regular basis.

2. Any urgent cases are to be reported to direct superiors or Wrocław University Department of Work Safety and Fire Protection (71 3752 24 89, 713752 29 22).

§ 6

The heads of all Wrocław University organizational units and chairs of collegial bodies and committees are to organize their work so as to take any necessary steps to prevent the spread of the SARS-Cov-2 virus.

The regulation is effective as of the day it is signed and will remain in force until it is revoked.

Prof. dr hab. Adam Jezierski

                    Rector

Kalendarz Wydarzeń

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław II

Zakład Języka Niemieckiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej oraz Językoznawcze Koło Naukowe...

Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit

27.-29. Mai 2021 Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische...

Międzynarodowa konferencja językoznawcza z cyklu „Linguistische Treffen in Wrocław VIII“

W dn. 16-18 września 2021 r. Zakład Języka Niemieckiego oraz...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize