ZESPÓŁ DS. MONITOROWANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Przewodnicząca Zespołu: dr Małgorzata Czarnecka

Członkowie Zespołu:

dr Michał Gąska

dr Adrian Madej (zastępstwo w semestrze zimowym za dr Marcelinę Kałasznik)

dr Julianna Redlich

dr Urszulę Kawalec

dr Agnieszka Zakrzewska-Szostek

dr Marta Filipowska

mgr Karolina Kazik (przedstawiciel doktorantów)

Rafał Bocianowski (przedstawiciel studentów)


PROCEDURY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UWR.

Weryfikacja efektów uczenia się dokonywana jest w oparciu o zalecenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Nadzór nad weryfikacją efektów w IFG sprawuje instytutowy Zespół ds. Monitorowania Jakości Kształcenia.

Prowadzący zajęcia są zobowiązani do zaprezentowania studentom na pierwszych zajęciach sylabusów wraz z efektami uczenia się.

Po zakończeniu zajęć przeprowadzane są ankiety studenckie, na podstawie których stwierdza się realizację założonych w sylabusach treści przedmiotu. Wyniki ankiet są po ich analizie przekazywane pracownikom z prośbą o weryfikację procesu dydaktycznego (jeśli to konieczne).

Prowadzący zajęcia są zobowiązani każdorazowo po zakończeniu semestru do składania w sekretariacie IFG wzorów prac semestralnych, testów oraz pytań egzaminacyjnych do wglądu Instytutowego Zespołu ds. Monitorowania Jakości Kształcenia. Prowadzący zajęcia są zobowiązani do przechowywania prac studentów w celu okazania ich do kontroli.

Kierownicy Zakładów i Pracowni są zobowiązani do kontroli zajęć prowadzonych przez młodszych pracowników nauki oraz doktorantów. Służą temu hospitacje – przynajmniej raz na dwa lata należy hospitować zajęcia każdego niesamodzielnego pracownika w Zakładzie/pracowni. W przypadku modułów/zajęć praktycznych hospitowanie zajęć powierza się także koordynatorom bloków praktycznych. Wypełnione formularze hospitacyjne składa się u przewodniczącej/przewodniczącego Instytutowego Zespołu Hospitacyjnego po każdym semestrze.

Po zakończeniu każdego semestru Zespół ds. Monitorowania Jakości Kształcenia przygotowuje raporty z realizacji efektów uczenia się na wyznaczonych przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych przedmiotach/modułach. Na posiedzeniu Zespołu pod koniec każdego semestru oraz po zakończeniu roku akademickiego odbywa się przegląd i omówienie raportów oraz ich akceptacja. Raporty semestralne i roczne przesyłane są do Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.

Zespół ds. Monitorowania Jakości Kształcenia wspomaga się wynikami prac powołanego na potrzeby wewnętrzne IFG Zespołu ds. Programów Kształcenia.

Dyskusje wewnątrz Zakładów i Pracowni poświęcone sprawom dydaktycznym są protokołowane, a następnie przesyłane do Zespołu ds. Monitorowania Jakości Kształcenia.

Wyciągi z posiedzeń Rady Instytutu w zakresie procesu dydaktycznego są przechowywane do wglądu przez Zespół ds. Monitorowania Jakości Kształcenia.

Prowadzący seminaria magisterskie zgłaszają Radzie Naukowej Instytutu tematy prac magisterskich do zatwierdzenia na 2 semestry przed planowanymi obronami prac. Prowadzący seminaria licencjackie zgłaszają Radzie Naukowej Instytutu tematy prac licencjackich do zatwierdzenia 1 semestr przed planowanymi obronami prac.

Pracownicy są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi. Dokumentacja tego typu jest przez nich przekazywana do Zespołu ds. Monitorowania Jakości Kształcenia IFG. Konsultacje z pracodawcami dot. procesu kształcenia są także dokumentowane i przechowywane przez Zespół.

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych na bieżąco sprawdza, czy pracownicy we właściwym terminie i we właściwym wymiarze zgłosili swoje konsultacje w USOS.

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych w porozumieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę USOS w IFG sprawdza na bieżąco obsadę grup, liczebność, obłożenie sal.

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami studentów na każdym roku studiów.

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych pozostaje w stałym kontakcie z opiekunem tutoriatów, które pomagają studentom nadrobić braki w procesie edukacyjnym.

Posiedzenia Zespołu ds. jakości kształcenia w IFG są protokołowane. Protokół jest przechowywany przez przewodniczącego Zespołu oraz przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych.

 


 

 

Kalendarz Wydarzeń

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 43

Szanowni Państwo, w nowym roku akademickim 2023/2024 nadal rozmawiamy o...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize