BRESLAUER STUDIEN ZUR MEDIENLINGUISTIK

ISSN 2391-5730

Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów to seria Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, która prezentuje najnowsze opracowania naukowe przedstawiające rozmaite aspekty szeroko rozumianej masowej komunikacji medialnej. W serii publikowane są monografie i opracowania zbiorowe o charakterze teoretycznym oraz empirycznym, które opisują nie tylko współczesne formy komunikowania się i transferu wiedzy w nowoczesnych mediach, lecz także dokumentują te z przeszłości. Seria wydawana jest jednocześnie w Polsce i w Niemczech: we wrocławskim wydawnictwie ATUT oraz partnerskim wydawnictwie Neisse Verlag w Dreźnie.

Tom 1 „Sprache und Bild im massenmedialen Text. Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum” (2014) jest wynikiem konferencji zorganizowanej w IFG UWr we wrześniu 2013 poświęconej relacjom języka i obrazu w mediach i tekstach współczesnych. Dlatego też tekst i dyskurs multimodalny, mediolingwistyka również w aspekcie kontrastywnym oraz ewolucja masowych form komunikacji są głównymi punktami ciężkości ww. serii.

Spis treści


Tom 2 „Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń” (2015) jest efektem współpracy 17 polskich germanistek i germanistów z kilku ośrodków uniwersyteckich. Przetłumaczyli oni w sumie 15 kluczowych artykułów niemieckojęzycznych z zakresu lingwistyki mediów na język polski. Polska filologia uzyskuje w ten sposób bezpośredni dostęp do dotychczasowego dorobku niemieckich, austriackich i szwajcarskich mediolingwistów.

Spis treści


Tom 3 „Der multimodale Text aus kontrastiver Sicht” (2015) rozwija i łączy dwie teorie w badaniach nad tekstami medialnymi: multimodalność i kontrastywność. Pierwsze podejście – multimodalność – dotyczy interakcji różnych znaków w tekstach medialnych, natomiast drugi koncept – kontrastywność – obejmuje cechy wspólne i różne w kształtowaniu tekstów i rodzajów tekstów w globalnej komunikacji.

Spis treści


Tom 4 „Sprache – Wissen – Medien” jest księgą jubileuszową i tym samym wyrazem głębokiej wdzięczności polskich germanistów wobec prof. Gerda Antosa za jego osiągnięcia naukowe, przyjacielskie kontakty z polskimi germanistami oraz prawdziwie humanistyczne podejście do nauki.

Spis treści


Tom 5 „Grabinschrift – eine Textsorte im Wandel. Eine diachrone Studie am deutschen epigrafischen Material 1780-2015” jest monografią z zakresu niemieckiej genologii historycznej. Przedmiotem opracowania jest analiza przemian gatunku tekstu inskrypcja nagrobna na płaszczyźnie strukturalnej, stylistycznej, pragmatycznej, charakterystyki intersemiotycznej i in. w oparciu o korpus zawierający 1380 niemieckich inskrypcji nagrobnych pochodzących z 16 cmentarzy w Saksonii.

Spis treści


Tom 6 autorstwa Anny Hanus (Uniwersytet Rzeszowski) pt.: „Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu” jest próbą kompleksowego podejścia do krytykowania, które potraktowano jako punkt wyjścia do analiz mikro i makro, a ściślej mówiąc, do analiz dyskursu na płaszczyźnie intra- i transtekstualnej. Krytykowaniu autorka przygląda się z perspektywy komunikacyjnej na tle działań wartościujących i uznając je za kompleksowe działanie językowe stara się wychwycić i wyodrębnić, a także opisać charakterystyczne jego typy i warianty. Rozważania teoretyczne i analizy empiryczne opierają się głównie na opracowaniach z zakresu językoznawstwa germanistycznego w celu ukazania polskiemu czytelnikowi dróg, koncepcji badawczych i podejść metodologicznych innej kultury naukowej.

Spis treści


Tomy zbiorowe publikowane są po konferencjach lub w ramach projektów, monografie mogą być publikowane na bieżąco. Publikacje ukazują się w języku polskim i niemieckim.

Redakcja i rada naukowa

Redaktorami serii są pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego:

RADA NAUKOWA:

  • Prof. dr hab. prof. h.c. Gerd Antos (Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg)
  • Prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz (Uniwersytet Rzeszowski)
  • Prof. dr hab. Waldemar Czachur (Uniwersytet Warszawski)
  • Prof. dr hab. Hartmut Lenk (Universität Helsinki)
  • Prof. dr hab. Heinz-Helmut Lüger (Universität Koblenz-Landau)
  • Prof. dr hab. Beata Mikołajczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Prof. dr hab. n. hum., dr n. mat. Georg Schuppener (Universität Leipzig)
  • Prof. dr hab. Ewa Żebrowska (Uniwersytet Warszawski)

Warunki publikacji

Procedura recenzowania w serii Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów.

Do nadesłanych artykułów naukowych autorzy dołączają zgodę na wykonanie recenzji. Artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów, którzy nie są członkami Zespołu Redakcyjnego. Recenzenci nie mogą również być afiliowani w instytucjach, z których pochodzi dany autor pracy. Wykluczone jest również bezpośrednie pokrewieństwo rodzinne autora pracy i recenzenta. Obydwie recenzje są wykonywane anonimowo wg odpowiedniego formularza (patrz załącznik). Autor pracy jest informowany o wynikach recenzji i zobligowany do wykonania zaleceń wynikających z recenzji.

W przypadku monografii naukowej niezbędna jest recenzja wydawnicza samodzielnego pracownika naukowego, który nie pozostaje w zależności instytucjonalnej i pokrewieństwa z autorem pracy. O dopuszczeniu do druku decyduje Zespół Redakcyjny po zapoznaniu się z treścią recenzji. Autor monografii zobligowany jest do korekty dzieła wg wskazówek recenzenta. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do druku podejmuje Zespół Redakcyjny.

Teksty są przyjmowane na bieżąco, przygotowane według wytycznych formatowania (patrz zakładka Dla autorów) po uprzednim kontakcie z redakcją.

ZAŁĄCZNIKI

Dla autorów

Proszę zapoznać się z informacjami opublikowanymi poniżej.

ZAŁĄCZNIKI

Kontakt

KONTAKT

Adres Redakcji:

dr hab. Roman Opiłowski

Wrocławskie studia z lingwistyki mediów

Instytut Filologii Germańskiej

pl. Nankiera 15 b

50-140 Wrocław

E-mail: roman.opilowski@uwr.edu.pl

Zapraszamy do współpracy!

Wszystkie tomy

Kalendarz Wydarzeń

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize