GERMANICA WRATISLAVIENSIA

ISSN: 0435-5865

„Germanica Wratislaviensia” – to najstarsze polskie naukowe czasopismo germanistyczne redagowane od roku 1957 w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o. Oprócz uznanych naukowców polskich i zagranicznych o międzynarodowym uznaniu do kręgu Autorów publikujących w czasopiśmie należą również młodzi naukowcy. Tematyka przyczynków publikowanych w „Germanica Wratislaviensia” obejmuje następujące obszary: historia literatury niemieckojęzycznej od jej początków do współczesności, teoria i estetyka literatury, historia języka niemieckiego, lingwistyka kontrastywna, lingwistyka stosowana, socjolingwistyka, niemcoznawstwo, kontakty kulturowe między Polską i krajami niemieckojęzycznymi, badania śląskoznawcze, gender, translatoryka, glottodydaktyka, germanistyka interkulturowa, nowe media i historia nauki. Do tej pory w „Germanica Wratislaviensia” publikowali swoje nowatorskie studia literaturo-, języko- i kulturoznawcze najwybitniejsi germaniści polscy i niemieccy (m.in. Marian Szyrocki, Norbert Honsza, Norbert Morciniec, Tadeusz Namowicz, Hubert Orłowski, Otfrid Ehrismann, Helmut Koopmann, Ernst Ribbat, Norbert Oellers, Hans-Georg Pott, Bernd Balzer, Wolfgang Mieder, Burkhard Schaeder, Georg Schuppener, Erwin Tschirner, Dmitrij Dobrovol’skij, Ilpo Tapani Piirainen, Andrzej Kątny, Lesław Cirko, Wojciech Kunicki i in.).

Redakcja współpracuje z wieloma uznanymi naukowcami polskimi i zagranicznymi o międzynarodowej renomie w zakresie kwalifikowania tekstów do druku i procesu recenzji.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych:

ERIH+

Index Copernicus

Pol-index

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

W „Germanica Wratislaviensia” publikowane są rozprawy naukowe, recenzje, sprawozdania. Do druku przyjmowane są publikacje wyłącznie w języku niemieckim. Czasopismo ukazuje się raz do roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

 


Description of the journal

Germanica Wratislaviensia is the oldest academic journal devoted to German studies. It has been edited in the Institute of German Studies, University of Wrocław, since 1957. The journal is published by the Publishing House of the University of Wrocław (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.). Beside internationally renowned Polish and foreign researchers, there are also young researchers among the authors. Germanica Wratislaviensia includes papers on the following subject matter: history of literature in the German language (from the beginning up to the present day); theory and aesthetics of literature; history of the German language; contrastive linguistics; applied linguistics; sociolinguistics; studies on the German speaking countries; cultural relations between Poland and the German speaking countries; studies on Silesia; gender; translation studies; foreign language teaching and learning; intercultural German studies; new media; and history of science. Up to now, Germanica Wratislaviensia included innovative papers on literature studies, linguistics, and cultural studies written by the most eminent Polish and German researches in the area of German studies (among others Marian Szyrocki, Norbert Honsza, Norbert Morciniec, Tadeusz Namowicz, Hubert Orłowski, OtfridEhrismann, Helmut Koopmann, Ernst Ribbat, Norbert Oellers, Hans-Georg Pott, Bernd Balzer, Wolfgang Mieder, Burkhard Schaeder, Georg Schuppener, Erwin Tschirner, Dmitrij Dobrovol’skij, Ilpo Tapani Piirainen, Andrzej Kątny, LesławCirko, Wojciech Kunicki).

The Editorial Team works with many internationally renowned Polish and foreign researchers in regard to qualifying papers for publication and reviewing.

The journal is indexed in the following databases:

ERIH+

Index Copernicus

Pol-index

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

There are academic theses, reviews, and reports published in Germanica Wratislaviensia. Papers must be written in German. The journal is published annually by the Publishing House of the University of Wrocław (WydawnictwoUniwersytetuWrocławskiego sp. z o.o.).

 


Od 1 grudnia 2021 roku „Germanica Wratislaviensia” otrzymała w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych 40 punktów.

Recenzje naukowe publikowane w czasopiśmie honorowane są 20 punktami.

 

REDAKCJA

prof. dr hab. Tomasz Małyszek (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Urszula Bonter (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Dr. Ekkehard Felder (Universität Heidelberg)

 

Sekretarz

dr Julianna Redlich (Uniwersytet Wrocławski)

RADA NAUKOWA

Prof. Dr. Martine Dalmas, Universität Sorbonne Paris

Prof. Dr. Dmitrij Dobrovol’skij, Russische Akademie der Wissenschaften, Institut für russische Sprache, Staatliche Lomonosov-Universität Moskau

Assoc. Prof. Dr. Rūta Eidukevičienė, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa)

Prof. Dr. Ulrich Engel, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Prof. Dr. Peter Ernst, Universität Wien

Prof. Dr. Csaba Földes, Universität Erfurt

Prof. Dr. Joachim Knape, Universität Tübingen

Univ.-Prof. Dr. Wynfrid Kriegleder, Institut für Germanistik der Universität Wien

Prof. Dr. Rudolf Lenz, Philipps Universität Marburg

Prof. Dr. Frank Liedtke, Universität Leipzig

Prof. Dr. Heinz-Helmut Lüger, Universität Koblenz-Landau

Prof. Dr. Wolfgang Mieder, Universität Vermont USA

Prof. Dr. Hans-Harald Müller, Institut für Germanistik, Universität Hamburg

Prof. Dr. Eva Neuland, Bergische Universität Wuppertal

Prof. Dr. Joachim Scharloth, Waseda Universität Tokyo

Prof. Dr. Hannelore Scholz-Lübbering, Humboldt-Universität Berlin

Prof. Dr. Georg Schuppener, Universität Leipzig

Prof. Dr. Matthias Weber, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg

PD Dr. Tobias Weger, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, München

Prof. Dr. Claudia Wich-Reif, Institut für Germanistik, Universität Bonn

Prof. Dr. Harm-Peer Zimmermann, Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft – Populäre Kulturen, Universität Zürich

OPIS FUNKCJONOWANIA KOMITETU REDAKCYJNEGO

Komitet Redakcyjny jest powołany z grona pracowników Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przez Radę Instytutu na czas nieokreślony.

Komitet Redakcyjny „Germanica Wratislaviensia” tworzą:

Redaktor Naczelny,

członkowie redakcji.

Komitet Redakcyjny odbywa posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku – w związku z zatwierdzeniem aktualnego i otworzeniem kolejnego tomu „Germanica Wratislaviensia”. Posiedzenia zwołuje Redaktor Naczelny. Zadaniem Komitetu Redakcyjnego jest przyjęcie tomów przygotowanych do przekazania do opracowania wydawniczego, podejmowanie decyzji związanych z publikacją lub rozstrzyganie kwestii wątpliwych – związanych np. z rozbieżnościami opinii recenzentów lub złożonymi wyjaśnieniami autorów tekstów w odpowiedzi na opinie recenzentów.

Komitet Redakcyjny wskazuje każdorazowo lektora językowego na potrzeby redakcji językowej kolejnych tomów „Germanica Wratislaviensia”.

Rada Naukowa (wissenschaftlicher Beirat)

Przy czasopiśmie naukowym działa Rada Naukowa – gremium opiniodawczo-doradcze. Radę Naukową tworzą specjaliści z różnych obszarów językoznawstwa i literaturoznawstwa. Ich zadaniem jest opiniowanie na wniosek członków Rady Redakcyjnej tekstów oraz wspieranie redaktorów czasopisma w kwestiach merytorycznych. Redaktor Naczelny lub członek Komitetu Redakcyjnego może wnieść wniosek o powołanie nowego członka Rady Naukowej wraz z krótkim uzasadnieniem tego wniosku. Przyjęcie dokonuje się zwykłą większością głosów. W sytuacjach koniecznych Komitet Redakcyjny może konsultować kwestie związane z publikowaniem tekstów i wyborem recenzentów z Radą Naukową.

DLA AUTORÓW

Informacje dla Autorów

1. Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej teksty naukowe z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

2. Przesłanie przez Autora tekstu do redakcji czasopisma jest równoznaczne z a) jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego pisma, a także b) z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Germanica Wratislaviensia“ oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępniane jego egzemplarzy w Internecie.

3. Objętość: artykuł max. 12-15 stron, recenzja: max. 5 stron, sprawozdanie: max. 3 strony.

4. Wymagania formalne tekstu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, przypisy dolne. Autor jest zobowiązany do przedstawienia tekstów zgodnych z wymogami stawianymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, zamieszczonymi na stronie http://wuwr.com.pl/pages/dla-autorow-1.html. Tytuły, nazwiska i imiona autorów opracowań powoływanych w kierowanych do wydania artykułach, które są w oryginale zapisane w alfabetach innych niż łacińskie, muszą być podane w tekstach w transkrypcji na alfabet łaciński.

5. Sposób przesłania pracy: artykuły należy przesyłać w wersji elektronicznej (dokument MS Word: DOC/DOCX lub tekst sformatowany RTF) e-mailem pod adresem: germanica.wrat@uwr.edu.pl do 30 września każdego roku. Teksty odbiegające od podanych standardów mogą nie być uwzględniane w procesie kwalifikacyjnym.

6. O przyjęciu tekstu do wydania w czasopiśmie „Germanica Wratislaviensia“ Autor zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanym przez niego adresem.

7. Artykuły są recenzowane poufnie i anonimowo (tzw. double-blind review). Lista recenzentów jest publikowana w każdym numerze czasopisma. Uwagi recenzyjne są przesyłane Autorowi, który zobowiązuje się do uwzględnienia zasugerowanych poprawek lub nadesłania uzasadnienia w wypadku ich nieuwzględnienia. Przy dwóch recenzjach negatywnych redakcja odmawia przyjęcia tekstu do druku.

8. Redakcja czasopisma przeciwdziała wypadkom ghostwriting, guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej. Zjawisko ghostwriting oznacza sytuację, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału, jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle go nie było, a pomimo to osoba taka jest autorem/współautorem publikacji. Zaporą dla wymienionych praktyk jest jawność informacji dotyczących wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (podanie informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp., wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

9. W przesłanym tekście w lewym górnym rogu strony tytułowej powinny być zapisane dane autora/autorów publikacji (adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, miejsce pracy autora publikacji; w wypadku pracowników naukowych należy podać afiliację). Zaleca się również stworzenie profilu ORCID (Open Research and Contributor ID), umożliwiającego śledzenie dorobku naukowego autora w sieci, oraz wskazanie nr ORCID pod danymi autora/autorów.

10. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim i w języku niemieckim. Streszczenie powinno określać temat, cele oraz główne wnioski opracowania. Do każdeg streszczenia należy dołączyć 6-8 słów kluczowych.

11. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach poprawek redakcyjnych.

12. Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

13. Przesyłając tekst, Autor wyraża zgodę na umieszczenie w internetowej bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) i innych bazach, z którymi współpracuje Wydawnictwo, oprócz samego tekstu także podstawowych danych o artykule, m.in. jego streszczenia w języku angielskim wraz z danymi personalnymi autora (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail) i słowami kluczowymi.

14. Autor nie otrzymuje honorarium autorskiego za artykuły.

15. Po opublikowaniu artykułu autor otrzymuje nieodpłatnie 1 egzemplarz drukowany czasopisma „Germanica Wratislaviensia“.

Wszystkie udostępniane przez Wydawnictwo artykuły, w formacie PDF, znajdują się na stronie www.wuwr.pl.

 

ZAŁĄCZNIKI

DLA RECENZENTÓW

Procedura recenzowania

 1. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma „Germanica Wratislaviensia“ i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.
 2. Redakcja wybiera recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji redaktora tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
 3. Sekretarz redakcji przesyła teksty do oceny dwóm recenzentom.
 4. Jednym z recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej.
 5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review). Informacje o recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.
 6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.
 7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.
 8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.
 9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię superrecenzenta.
 10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.
 11. Listę stałych recenzentów Redakcja publikuje raz w roku w „Germanica Wratislaviensia“ oraz na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.
 12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

KONTAKT

ADRES REDAKCJI:

Germanica Wratislaviensia

Instytut Filologii Germańskiej

Pl. Nankiera 15b

50-140 Wrocław

Polska

 

Sekretarz redakcji

dr Julianna Redlich (Uniwersytet Wrocławski)

germanica.wrat@uwr.edu.pl

 

Teksty należy przesyłać do 30 września.

Przedłużony termin nadsyłania tekstów do 145 tomu – do 20.10.2019.

SPIS TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH TOMÓW

 Heft Nr.142

Heft Nr.141

Heft Nr.140

Heft Nr.139

Heft Nr.138

Heft Nr.137

Heft Nr.136

Heft Nr.135

Heft Nr.134

Heft Nr.133

Heft Nr.132

Heft Nr.131

Heft Nr.130

Heft Nr.129

Heft Nr.128

Heft Nr.127

Heft Nr.126

Heft Nr.125

Heft Nr.124

Heft Nr.123

Heft Nr.122

Heft Nr.121

Heft Nr.120

Heft Nr.119

Heft Nr.118

Heft Nr.117

Heft Nr.116

Heft Nr.115

Heft Nr.114

Heft Nr.113

Heft Nr.112

Heft Nr.111

Heft Nr.110

Heft Nr.109

Heft Nr.108

Heft Nr.107

Heft Nr.106

Heft Nr.105

Heft Nr.104

Heft Nr.103

Heft Nr.102

Heft Nr.101

Heft Nr.100

 • GW100

Heft Nr.99

Heft Nr.98

Heft Nr.97

Heft Nr.96

Heft Nr.95

Heft Nr.94

Heft Nr.93

Heft Nr.92

Heft Nr.91

Heft Nr.90

Heft Nr.89

Heft Nr.88

Heft Nr.87

Heft Nr.86

Heft Nr.85

Heft Nr.84

Heft Nr.83

Heft Nr.82

Heft Nr.81

Heft Nr.80

Heft Nr.79

 • GW79

Heft Nr.78

Heft Nr.77

Heft Nr.76

Heft Nr.75

Heft Nr.74

Heft Nr.73

Heft Nr.72

Heft Nr.71

Heft Nr.70

Heft Nr.69

Heft Nr.68

Heft Nr.67

Heft Nr.66

Heft Nr.65

Heft Nr.64

Heft Nr.63

Heft Nr.62

Heft Nr.61

Heft Nr.60

Heft Nr.59

Heft Nr.58

Heft Nr.57

Heft Nr.56

Heft Nr.55

Heft Nr.54

Heft Nr.53

Heft Nr.52

Heft Nr.51

Heft Nr.50

Heft Nr.49

Heft Nr.48

Heft Nr.47

Heft Nr.46

Heft Nr.45

Heft Nr.44

Heft Nr.43

 • GW43

Heft Nr.42

Heft Nr.41

Heft Nr.40

Heft Nr.39

Heft Nr.38

Heft Nr.37

Heft Nr.36

Heft Nr.35

Heft Nr.34

Heft Nr.33

 • GW33

Heft Nr.32

Heft Nr.31

Heft Nr.30

Heft Nr.29

Heft Nr.28

Heft Nr.27

Heft Nr.26

Heft Nr.25

Heft Nr.24

Heft Nr.23

Heft Nr.22

Heft Nr.21

Heft Nr.20

Heft Nr.19

Heft Nr.18

Heft Nr.17

Heft Nr.16

Heft Nr.15

Heft Nr.14

Heft Nr.13

Heft Nr.12

Heft Nr.11

Heft Nr.10

Heft Nr.9

Heft Nr.8

Heft Nr.7

Heft Nr.6

Heft Nr.5

Heft Nr.4

Heft Nr.3

Heft Nr.2

Heft Nr.1

ZASADY ETYCZNE/ETHICS

I. OBOWIĄZKI AUTORÓW
Rzetelność prac naukowych jest podstawowym elementem ich jakości. Autorzy powinni zaprezentować wyniki badań w sposób rzetelny, wiarygodny, uczciwy i niebudzący wątpliwości.
W czasopiśmie Germanica Wratislaviensia wydawane są jedynie artykuły naukowe o oryginalnym charakterze, które nie zostały opublikowane ani zgłoszone do druku w innym czasopiśmie, monografii lub pracy zbiorowej. Zgłaszanie tego samego tekstu do publikacji w kilku miejscach jest nieetyczne i nie jest akceptowane. Dotyczy to również artykułów publikowanych pierwotnie w innych językach.
Przyjęte artykuły nie mogą ukazywać się w innych źródłach bez pisemnej zgody Redaktora naczelnego i/lub Wydawcy.
Kluczowym kryterium oceny zgłoszonego tekstu jest obiektywizm analiz oraz niebudząca wątpliwości i możliwa do zweryfikowania przez innych prezentacja problemu badawczego i metody jego opracowania. Nieprawdziwe twierdzenia, fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi, uważane są za nieetyczne i nie są akceptowane.
W każdym przypadku, gdy w tekście przywoływane są twierdzenia, wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów, fragment taki musi być opatrzony przypisem i/lub zamieszczony w formie cytatu. Autorzy powinni przygotować tekst w oparciu o odpowiednią literaturę przedmiotu, kluczową dla prezentacji problemu badawczego. Informacje uzyskane w rozmowie lub korespondencji z osobami trzecimi mogą być przytoczone w tekście jedynie po uzyskaniu wyraźnej, pisemnej zgody takich osób.
Jeśli Autor nie zna cytowanej pracy, kopiowanie odesłań do niej z innych publikacji jest nieetyczne.
Bez pisemnej zgody danej osoby lub jej przedstawiciela prawnego autorzy nie mogą publikować i udostępniać indywidualnych danych identyfikacyjnych, zebranych w trakcie badań.
Czasopismo wdrożyło zaporę ghostwriting i guest publishing. Przypadki guest publishing i ghostwriting uznane są za nieetyczne i nie są akceptowane. Autorstwo ogranicza się do osób, które miały znaczący wpływ na ustalenie koncepcji, założeń, metod badawczych oraz na realizację zamysłu badawczego. W przypadku przygotowania tekstu przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wkładzie w powstanie tekstu i musi udzielić odrębnej zgody na zgłoszenie artykułu do publikacji w czasopiśmie Germanica Wratislaviensia. Autorzy są zobowiązani do ujawnienia nazwisk wszystkich osób, które miały wkład w przygotowanie artykułu.
Należy ujawnić wszystkie źródła finansowania badań naukowych oraz innego rodzaju wsparcia przy przygotowywaniu publikacji.
W przypadku wkładu innych osób w przygotowanie artykułów, w tym w finansowania badań naukowych, odpowiedzialność za naruszenie ich praw autorskich do tekstu ponosi zgłaszający go autor.
Wszelkie wykryte przejawy i przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, a informacje o nich będą przekazywane odpowiednim podmiotom (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).
II. OBOWIĄZKI REDAKTORÓW, KOMITETU REDAKCYJNEGO I RADY REDAKCYJNEJ
Rada Redakcyjna, Komitet Redakcyjny i redaktorzy czasopisma Germanica Wratislaviensia podejmują decyzję w sprawie publikacji zgłoszonego tekstu, kierując się zgodnością z profilem czasopisma, jakością naukową (merytoryczną) nadesłanej pracy, oryginalnym charakterem zawartych w niej badań, twierdzeń i analiz. Żadnego wpływu na ocenę tekstu nie mają obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć, orientacja seksualna czy przekonania religijne i polityczne autorów.
Wszystkie informacje dotyczące Autora, w jakich posiadaniu są Rada, Komitet i redaktorzy, są poufne.
Informacje o nadesłanej pracy mogą zostać ujawnione przez redaktora naczelnego, redaktorów, członków Komitetu i Rady wyłącznie autorowi/autorom tekstu, recenzentom, potencjalnym recenzentom, konsultantom redakcyjnym (np. tłumaczom) i wydawcy.
Osoby wymienione w punkcie trzecim, które otrzymały informacje o pracy, nie mogą wykorzystać zawartych w niej wyników, danych, twierdzeń, opinii, analiz etc. do czasu publikacji artykułu.
Członkowie Rady mają obowiązek przestrzegania aktualnego stanu prawnego dotyczącego praw autorskich, ochrony danych osobowych, zniesławienia i plagiatu. Obowiązkiem członków Rady jest dążenie do wyeliminowania przypadków plagiatu oraz praktyk guest authorship i ghostwriting.
W przypadku skarg o naruszenie zasad etyki publikacji naukowych, skierowanych do redakcji czasopisma Germanica Wratislaviensia autor/autorzy zgłoszonego do publikacji tekstu są informowani pisemnie o zarzutach z prośbą o ustosunkowanie się do nich. Brak odpowiedzi lub odpowiedź budząca uzasadnione wątpliwości skutkuje przesłaniem informacji o sprawie instytucjom, w których afiliowani są i/lub z którymi współpracują autorzy.
III. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW
Każdy zgłoszony do publikacji artykuł naukowy recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Przyjęta przez czasopismo Germanica Wratislaviensia procedura double-blind gwarantuje, że autor i recenzenci nie znają swych tożsamości.
Recenzenci wskazani przez Radę Redakcyjną czasopisma Germanica Wratislaviensia są zobowiązani do poinformowania redakcji o niepodjęciu się opiniowania tekstu z uwagi na brak kwalifikacji lub czasu. W takim przypadku redaktor naczelny w porozumieniu z Radą Redakcyjną wskazuje innego recenzenta w terminie do 14 dni.
Tekst przekazany do recenzji jest traktowany jak materiał poufny. Recenzent nie może pokazywać i/lub omawiać tekstu z innymi osobami niż członkowie Rady Redakcyjnej czasopisma Germanica Wratislaviensia. Wyniki badań, dane, opinie, twierdzenia zawarte w tekście zgłoszonym do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.
Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka czyniona ze względów osobistych jest niewłaściwa. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.
W procesie recenzowania uwzględniane są następujące kryteria: naukowy charakter zgłoszonego tekstu; oryginalność przeprowadzonych badań; sposób realizacji celów naukowych i jasna prezentacja problemu badawczego; właściwe wykorzystanie literatury przedmiotu; należyte uzasadnienie twierdzeń i wniosków, zgodność z profilem tematycznym czasopisma.
Recenzent informuje Radę redakcyjną o podejrzeniu ghostwriting, guest authorship i/lub plagiatu albo tzw. autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości.
Szczegółowe zasady procedury recenzowania przyjętej przez czasopismo Germanica Wratislaviensia zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce „Dla autorów”.
IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH PODEJRZENIA O PLAGIAT, AUTOPLAGIAT, GUEST AUTHORSHIP I GHOSTWRITING
Plagiat we wszystkich formach stanowi nieetyczną praktykę i nie jest akceptowany.
W przypadku podejrzenia o plagiat, Rada Redakcyjna czasopisma Germanica Wratislaviensia stosuje procedurę sprawdzającą z udziałem recenzentów i osoby zgłaszającej tekst.
W przypadku potwierdzenia bezprawnego użycia tekstu, twierdzeń, wyników badań, danych, autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie o odrzuceniu tekstu.
W przypadku stwierdzenia zasadności podejrzeń o plagiat zawiadamiana jest instytucja/instytucje, z którymi współpracuje i/lub w której afiliowany jest autor.
W przypadku stwierdzenia tzw. autoplagiatu, gdy autor w zgłoszonym do publikacji artykule zamieszcza wcześniej opublikowane fragmenty tekstu własnego autorstwa bez odpowiednich informacji, sekretarz redakcji z upoważnienia redaktora naczelnego i za zgodą Rady Redakcyjnej czasopisma Germanica Wratislaviensia informuje autora/autorów pisemnie o odmowie publikacji artykułu z uwagi na brak oryginalnego charakteru analiz.
Przypadki guest authorship i ghostwriting uznane są za nieetyczne i nie są akceptowane. W przypadku stwierdzenia zasadności podejrzeń co do guest authorship i ghostwriting autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie o odrzuceniu tekstu z powodu istniejących wad prawnych. O sprawie zawiadamiana jest instytucja/instytucje, z którymi współpracuje i/lub w której afiliowany jest autor.


I. Authors’ duties
The reliability of a scientific/scholarly text is essential for its quality. The Authors should present the outcome of their research in a well founded, honest, thorough and unequivocal way.
In the journal Germanica Wratislaviensia only original scientific/scholarly articles are published which were not published in or submitted to another journal, monograph or collection of studies. Submitting the same text for publication in several sources is unethical and unacceptable. This concerns also articles previously published in other languages.
The articles accepted to be published in Germanica Wratislaviensia cannot appear in other sources without written permission of the Editor-in-Chief or/and the Publisher.
The main evaluation criterion of the submitted articles is the objective character of the analyses, as well as the unequivocal and verifiable presentation of the problem and the methods of its elaboration. Providing false observations, faking research results, manipulating the data are considered to be unethical and unacceptable.
In each case when the text refers to observations, research, results or elaboration of a given problem proposed by other authors the referred-to fragment should be cross-referenced and/or included as a quotation. Authors should base the text on appropriate related literature, crucial for the research problem. Information acquired in a conversation or via correspondence with other persons may be quoted in the article only with the univocal written consent of these persons.
If the Author is not familiar with a given text, copying references to it from other works is considered unethical.
Authors cannot publish or disclose individual identification data of another person, acquired in the course of the research, without the permission of the person concerned or of her/his legal representative.
The journal has implemented procedures that will prevent cases of ghostwriting and guest publishing. Both ghostwriting and guest publishing are concidered unethical and unacceptable. The authorship is limited only to those persons that had a considerable share in defining the basic concepts, assumptions, research methods and the realization of the ideas. In the case of multiple authorship of a given article each Author is obliged to define his/her contribution and to supply a written consent to submit the article in the journal Germanica Wratislaviensia. Authors are obliged to provide the names of all persons that contributed to preparing the article for publication.
All the sources of research funding and other kind of research support should be specified.
The responsibility for the disclosure of actual contributors as well as sources of research funding is on the Author.
All cases of scientific dishonesty will be exposed and documented by the editors who will pass information about such dishonesty to relevant institutions (the Author’s place of employment, scientific societies etc.).
II. The duties of the Editors, the Editorial Board and the Advisory Board
The Advisory Board, the Editorial Board and the editors of the journal Germanica Wratislaviensia make decisions concerning the publication of the submitted article, respecting the compliance with the profile of the journal, the scientific (substantive) quality of the submitted articles as well as the originality of the presented research, conclusions and analyses. Citizenship, ethnic origin, race, gender and sex, sexual orientation or the Authors’ religious beliefs will not have any impact on the evaluation of the article.
All the information concerning the Author possessed by the Editorial Board, the Advisory Board and the editors is confidential.
Information concerning the submitted article may be revealed by the Editor-in-Chief, the editors and the members of the Editorial Board and the Advisory Board only to the Author(s) of the text, reviewers or prospective reviewers, editorial consultants (e.g. translators) and the Publisher.
The persons enumerated in p. 3 who received information concerning the article are obliged not to utilize the results, data, conclusions, opinions, analyses, etc. it contains until the article is published.
The members of the Advisory Board are obliged to observe the current law concerning copyright, protection of personal data, libel and plagiarism. They are also obliged to do everything possible to eliminate cases of plagiarism as well as ghostwriting and guest authorship.
In the case of complaints concerning violation of ethical principles of scientific publications addressed to the editors of the journal Germanica Wratislaviensia the Author(s) of the submitted article are informed in writing about the allegations and are asked to address them. Lack of any answer or an answer raising justified doubts will result in sending information concerning the case to institutions with which the Author is affiliated or with which he/she cooperates.
III. Reviewers’ duties
Each submitted article is reviewed by two independent Reviewers from without the institution with which the Author is affiliated. The double-blind procedure is deployed ensuring that the Author and the Reviewers are ignorant as to each other’s identity.
The Reviewers appointed by the Advisory Board of the journal Germanica Wratislaviensia are obliged to inform the editors about resigning from reviewing the article due to the lack of qualifications or time. In this case the Editor-in-Chief in agreement with the Advisory Board appoints another Reviewer within 14 days.
The reviewed text is treated as confidential. The Reviewer may not show and/or discuss the text with persons other than the members of the Advisory Board of the journal Germanica Wratislaviensia The research results, data, opinions, statements included in the submitted article may not be utilized by the Reviewer until the article is published.
The Reviewer’s primary duty is to evaluate the article objectively. Any personal innuendoes or remarks are considered improper. All comments, evaluations and suggestions should be clear and supported by appropriate arguments.
In the process of reviewing the following criteria should be taken into account: scientific/scholarly character of the submitted text; innovative quality of the research; methodological awareness and clear stating of the research problem; proper use of the state of research; logical argumentation and justification of the conclusions; appropriateness to the profile of the journal.
The Reviewer informs the Advisory Board about a suspicion of ghostwriting, guest authorship, plagiarism and/or so called autoplagiarism committed by the person submitting the article, pointing out the dubious fragment(s) of the article.
Details of the reviewing procedure adopted by the journal Germanica Wratislaviensia can be found on the journal’s website on the tab “For Authors”.
IV. Procedures in the case of a suspicion of plagiarism, autoplagiarism, guest authorship and ghostwriting
Plagiarism in any form is unethical and unacceptable.
In the case of a suspicion of plagiarism the Advisory Board of the journal Germanica Wratislaviensia applies the examination procedures involving the Reviewers and the person submitting the text.
In the case of confirming an unlawful use of somebody else’s text, statements, research, results, data the Author of the submitted article is informed in writing about rejecting his/her text.
In the case of confirming suspicions of plagiarism the editors inform the institution with which the Author is affiliated or with which he /she cooperates.
In the case of confirmed autoplagiarism, when the Author includes in the submitted article fragments of his own texts already published without proper information, the Assistant Editor under the authority of the Editor-in-Chief and with the agreement of the Advisory Board of the journal Germanica Wratislaviensia informs the Author(s) in writing about rejecting the submission due to lack of originality of the presented analyses.
Cases of ghostwriting and guest authorship are unethical and unacceptable. In the case of confirming the suspicions of ghostwriting and guest authorship the Author of the submitted article is informed in writing of rejecting the text due to legal defect. The case is reported to the institution with which the Author is affiliated and/or with which he/she cooperates.

Kalendarz Wydarzeń

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize