dr hab. prof. UWr Roman Opiłowski

dr hab. Roman Opiłowski, prof. UWr / Univ.-Prof. Dr. habil. Roman Opiłowski

Kierownik Pracowni Lingwistyki Mediów / Leiter der Forschungsstelle für Medienlinguistik

Pracownik w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej / Mitarbeiter im Lehrstuhl für Angewandte Linguistik

Tel.+48 71 3752 454

Gabinet 326

KONSULTACJE (USOSWEB)

 

KURZVITA:

 • 1995-2000: studia magisterskie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • 2000-2005 r. studia doktoranckie w Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenberg, „Intertextualität in der Werbung der Printmedien. Eine Werbesrategien in linguistisch-semiotischer Forschungsperspektive” (2006, Peter Lang), magna cum laude, promotor: prof. Gerd Antos,
 • od 2006 r. zatrudniony w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • 2012 r. powołanie Pracowni Lingwistyki Mediów w IFG UWr,
 • 2016 habilitacja w dyscyplinie językoznawstwo na podst. monografii „Der multimodale TextauskontrastiverSicht. Textdesign und Sprache-Bild-Beziehung in deutschen und polnischen Pressetexten“ (Atut/Neisse Verlag),
 • od 2020 r. stanowisko profesora Uniwersytetu

 

 • 1995-2000: Magisterstudium der Germanischen Philologie an der Maria-Curie-Skłodowska Universität in Lublin,
 • 2000-2005: Promotionsstudium am Germanistischen Institut an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, „Intertextualität in der Werbung der Printmedien. Eine Werbestrategie in linguistisch-semiotischer Forschungsperspektive” (2006, Peter Lang), magna cum laude, wiss. Betreuer: Prof. Gerd Antos,
 • seit 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Angewandte Linguistik am Institut für Germanische Philologie an der Universität Wrocław,
 • seit 2012 Leiter der Forschungsstelle für Medienlinguistik am Institut für Germanische Philologie,
 • 2016: Habilitation in der Disziplin Sprachwissenschaft aufgrund der Monographie „Der multimodale Text aus kontrastiver Sicht. Textdesign und Sprache-Bild-Beziehung in deutschen und polnischen Pressetexten“ (Atut/Neisse Verlag),
 • 2020: Einstellung als Professor der Universität

 

OBSZARY BADAWCZE

Lingwistyka tekstu, dyskursu i mediów, multimodalność, kontrastywność międzykulturowa w tekstach medialnych oraz linguisticlandscapes.

Pomysłodawca i współredaktor dwóch serii mediolingwistycznych: „Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów” w Atut / Neisse Verlag oraz „Studien zur Medien- und Kulturlinguistik” w Peter Lang Verlag.Stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD, 2000-2001, 2008, 2011, 2015, 2018), landu Saksonia-Anhalt (2002-2004), Fundacji Hermanna-Niermanna w Uniwersytecie Juliusza Maximiliana w Würzburgu (2013-2014); kierownik dwóch projektów restrukturyzacyjnych MNiSW w zakresie lingwistyki mediów na Wydziale Filologicznym UWr (2013-2017).

 

FORSCHUNGSFELDER

Text-, Diskurs-, Medien- und sog. Bildlinguistik, Multimodalität und interkulturelle Kontrastivität in Texten, Werbekommunikation und linguisticlandscapes; Initiator und Mitherausgeber von zwei wissenschaftlichen Reihen „Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskiestudia z lingwistykimediów” (Atut / Neisse Verlag) und „Studien zur Medien- und Kulturlinguistik” im Peter Lang Verlag.Stipendiat des DAAD in Halle/S. und Leipzig (2000-2001, 2008, 2011), der Landesregierung Sachsen-Anhalt (2002-2004), der Hermann-Niermann-Stiftung an der Universität Würzburg (2013-2014), Leiter von zwei Restrukturierungsprojekten an der Philologischen Fakultät der Universität Wrocław (2013-2015).

 

 

SERIE WYDAWNICZE / WISSENSCHAFTLICHE REIHEN

Udział w kolegiachseriiwydawnicznych / Teilnahme an den Redaktionen der Reihen

– Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie Studia z Lingwistyki Mediów, wydawnictwo Atut i Neisse Verlag, redaktorzy: Roman Opiłowski / Józef Jarosz (link: https://www.atutoficyna.pl/breslauer-studien)

– Studien zur Medien- und Kulturlinguistik, wydawnictwo Peter Lang, redaktorzy: Roman Opiłowski, Józef Jarosz, Konstanze Marx, Waldemar Czachur (link: https://www.peterlang.com/view/serial/SMK)

 

PROJEKTY / PROJEKTE

 

 1. Projekt restrukturyzacyjny (2013-2015) z MNiSW, kierownik:„Lingwistyka mediów, komunikacja multimodalna, międzykulturowe dyskursy medialne”.
 2. Projekt restrukturyzacyjny Plus (2016-2017), MNiSW, kierownik: „Cyfrowa komunikacja interkulturowa”.
 3. POWER II (2019-2023), fundusze europejskie, wykonawca.Udział w zespole ds. opracowania i wdrożenia instrumentu nowoczesnego zarządzania strategicznego uczelnią w projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wynikiem prac zespołu jest m.in. opracowanie strategii rozwoju Uniwersytetu na lata 2021-2030.
 4. INTERREG (2020-2021), fundusze europejskie, wykonawca.Opracowaniezagadnienia „Wielokulturowa komunikacja w przedsiębiorstwie: strategie komunikacyjne, gatunki tekstu, źródła cyfrowe i analizy” w projekcie „Humanistyka Cyfrowa dla Przyszłości” realizowanym w ramach INTERREG V-A.
 5. Grant wewnętrzny UWr (2020-2021), kierownik grantu, program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)”, projekt zespołowy poświęcony szyldom miejskim w Polsce i Niemczech w perspektywie multimodalnej.
 6. Projekt DARIAH (2021-2023), fundusze europejskie, koordynator merytoryczny,projekt rozwojuhumanistyki cyfrowej ibudowy cyfrowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i (Digital ResearchInfrastructure for the Arts and Humanities – DARIAH). Otrzymane wsparcie finansowe pochodzi z funduszy europejskich w ramach ministerialnego programu POIR: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Część projektowa UWr obejmuje stworzenie cyfrowej infrastruktury badawczej w postaci wielojęzycznych i multimodalnych korpusów oraz narzędzi ich wykorzystania w domenie czterech laboratoriów tematyczno-zadaniowych zgłoszonych w projekcie.

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH / VERANSTALTUNG WISSENSCHAFTLICHER TAGUNGEN

 1. „Sprache und Bild im massenmedialen Text. Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und im polnischen Kommunikationsraum“, 20-21.09.2013, miejsce: IFG UWr, współorganizatorzy MLU Halle-Wittenberg (Prof. Gerd Antos), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 2. „Online-Diskurse im interkulturellen Gefüge. Wissenstransfer, Öffentlichkeiten, Textsorten“, 16-17.11.2017, miejsce IFG UWr, współorganizatorzy MLU Halle-Wittenberg, Uniwersytet Warszawski

 

OSTATNIE PUBLIKACJE / LETZTE VERÖFFENTLICHUNGEN

 

Opiłowski, Roman / Makowska, Magdalena (2023): Functional discourses of contemporary multilingualism in urban texts. On the example of three capital cities: Warsaw, Berlin, and Luxembourg.W: Moderna språk, vol. 118 (1), artykułukażesię w czerwcu 2023 / BeitragwirdimJuni 2023 erscheinen.

Opiłowski Roman (2022): Text und Stadt in der Pandemie. Zur funktionalen Klassifikation von öffentlichen Texten in der Coronakrise.[Tekst i miasto w czasach pandemii. O funkcjonalnej klasyfikacji tekstów publicznych w kryzysie koronawirusa]. W: Oxford German Studies, 51.1, s. 106-135, Open Access: https://doi.org/10.1080/00787191.2022.2066862

Czachur, Waldemar / Opiłowski, Roman / Smykała, Marta (2022): Multimodal Practices of Empathy and Fear in Polish Refugee Discourse: Analysis of Magazine Covers[Multimodalnepraktykiempatiiistrachu w polskimdyskursiemigracyjnym. Analizaokładekmagazynów]. W: GEMA Online. Journal of Language Studies, vol. 22/3, s. 63-85, Open Access, http://doi.org/10.17576/gema-2022-2203-04

Czachur, Waldemar / Mikołajczyk, Beata / Opiłowski, Roman (2022): Museum communication: the current state of research and challenges for linguistics.W: Stylistyka. Media i styl. Tom 31/2022, S. 47-68. Open Access: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/article/view/5012

Opiłowski, Roman (2022): Zentrale und periphere Mittel der Multimodalität im funktionalen Stadtdiskurs über die Pandemie des Coronavirus. In: Jakosz, Mariusz / Kałasznik, Marcelina (Hg.) (2022): Corona-Pandemie: Diverse Zugänge zu einem aktuellen Superdiskurs. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, Unipress, S. 289-307.

Opiłowski, Roman (2022): Individualisierung als multimodale Praktik in städtischen Pandemie-Texten. In: Jakosz, Mariusz / Szczęk, Joanna (Hg.) (2022): Dynamiken des Liminalen. (Diskurs)linguistische Annäherungen an das Phänomen Grenze. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, S. 137-154.

Opiłowski, Roman (2022): Intermediale Komponenten, Beziehungen und Funktionen in öffentlichen Stadttexten. In: Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 22 (II), S. 195–207. DOI: 10.23817/lingtreff.22-13.

Opiłowski Roman (2021): Artykułrecenzyjny / Rezensionsartikel: Ziegler Evelyn / Heiko F. Marten (Hg.) (2021):LinguisticLandscapes im deutschsprachigen Kontext. Forschungsperspektiven, Methoden und Anwendungsmöglichkeiten. Berlin: Peter Lang.W: Moderna Språk. – Vol. 115, nr 4 (2021), s. 230-237, Open Access:https://ojs.ub.gu.se/index.php/modernasprak/article/view/5316/4114

Opiłowski Roman (2021): Modale und mediale Transkodierungen von Zeichen in Texten. W: Teksty, komunikacja, translacja w perspektywieantropocentrycznej. Studia dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Żmudzkiemu / redakcja naukowa Jolanta Knieja, Jarosław Krajka. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021. – S. 201-211.

Opiłowski Roman / Opiłowska Elżbieta (2020):Grenze: Der neue Diskurs über ein altes Konzept: Am Beispiel eines deutschen und polnischen Online-Berichtes im Zeitalter des Coronavirus. W: Moderna Språk. – Vol. 114, nr 2 (2020), s. 36-53, Open Access:https://ojs.ub.gu.se/index.php/modernasprak/article/view/5139/3981

Opiłowski Roman (2020): Interkulturelle Kontrastivität als Forschungsdomäne in der Text- und Medienlinguistik.W: Tekst, dyskurs, komunikacja: podejścia teoretyczne, analityczne i kontrastywne / [redakcja tomu A. Buk, A. Hanus, A. Mac, D. Miller, M. Smykała, I. Szwed]. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. – S. 69-82.

Opiłowski, Roman / Dzierżenga, Paulina (2020):Artykułrecenzyjny / Rezensionsartikel: Demčišák, Jan & Monika HornáčekBanášová (Hg.) (2020),Germanistische Forschungsfragen in Trnava, ÚstínadLabem und Wrocław.Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.W: Moderna Språk. – Vol. 114, nr 2 (2020), s. 269-275, Open Access:  https://ojs.ub.gu.se/index.php/modernasprak/article/view/5159/3989

Opiłowski, Roman (2020): Netzhass in deutschen und polnischen Nutzerkommentaren aus multimodaler Sicht. W: Makowski, Jacek (red.): Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich. Łódź: WydawnictwoUniwersytetuŁódzkiego, s. 167-185, Open Access: http://dx.doi.org/10.18778/8142-633-6.10

Opiłowski, Roman (2020): Praktiken der Emotionalisierung im digitalen Kommunikationsraum. Vor dem Hintergrund von Medien und alternativen Öffentlichkeiten. W: Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 17 (I), S. 211-222.

Opiłowski, Roman (2020): Muster der kommunikativen Kreativität im urbanen Raum. Eine multimodale Perspektive. In: Cieszkowski, Marek / Pociask, Janusz (Hg.): Text- und Diskurswelten in der massenmedialen Kommunikation. Berlin, S. 199-220.

Opiłowski, Roman (2020): Problematik und Versuch der Typologisierung von multimodalen Kommunikationsformen im urbanen Raum. In: Berdychowska, Zofia / Liedtke, Frank (Hg.): Prägnante Kürze und mehr. Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum. Berlin: Peter Lang, S. 63-77.

Opiłowski, Roman (2020): Interkulturelle Kontrastivität als Forschungsdomänen der Text- und Medienlinguistik.In: Buk, Agnieszka / Hanus, Anna / Mac, Agnieszka / Miller, Dorota / Smykała, Marta / Szwed, Iwona (Hg.): Tekst, dyskurs, komunikacja. Podejściateoretyczne, analityczne i kontrastywne / Text, Diskurs, Kommunikation. Theoretische, analytische und kontrastive Ansätze. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, S. 69-82.

 

 

 


 

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kolokwium Lingwistyczne

Kalendarz Wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia