Informacje dla kandydatów z obywatelstwem obcym

Obcokrajowców kandydujących na studia na kierunku „filologia germańska” obowiązuje poza terminową rejestracją w systemie IRKa (https://irka.uni.wroc.pl/pl/) i terminowym wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA. Terminy zostaną opublikowane na stronie „Rekrutacja UWr” (https://rekrutacja.uni.wroc.pl/) w zakładce „Harmonogram rekrutacji” przy poszczególnych formach i stopniach studiów.

  •  Rozmowa kwalifikacyjna na studia I stopnia (stacjonarne i zaoczne) odbywa się po niemiecku (kandydaci kontynuujący naukę j. niemieckiego) lub po polsku (kandydaci rozpoczynający naukę języka niemieckiego).

1) Kandydaci kontynuujący naukę języka niemieckiego („Ścieżka” A)

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza poziom znajomości języka niemieckiego i predyspozycje do studiowania filologii germańskiej. Wymagana jest też znajomość zagadnień gramatycznych języka niemieckiego oraz literatury i kultury niemieckiej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

2) Kandydaci bez znajomości języka niemieckiego („Ścieżka” B)

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza znajomość zagadnień związanych z kulturą niemiecką i polską oraz predyspozycje do studiowania filologii germańskiej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

  •  Rozmowa kwalifikacyjna na studia II stopnia (stacjonarne i zaoczne) odbywa się po niemiecku i dotyczy kandydatów posiadających dyplom zagraniczny odpowiadający licencjatowi filologii germańskiej.

 

Wymagana jest znajomość zagadnień gramatycznych języka niemieckiego oraz literatury i kultury niemieckiej, ponadto kandydat przedstawia tematykę i zakres swojej pracy licencjakiej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Jeśli kandydat pomyślnie przejdzie ten etap rekrutacji i otrzyma informację o kwalifikacji (na konto w IRKa), składa w Biurze Rekrutacji IFG w określonym w harmonogramie teminie następujące dokumenty:

– Podanie wydrukowane z systemu IRKa

– Kopię świadectwa maturalnego i oryginał (do wglądu)/ studia II stopnia: kopię dyplomu germanistycznych studiów licencjackich i oryginał (do wglądu)

– Tłumaczenie świadectwa/ dyplomu na język polski (tłumacz przysięgły)

– Apostille do świadectwa/ dyplomu

 

Osoby nieposiadające Karty Polaka lub/i  pozwolenia na osiedlenie w Polsce albo pobyt stały, składają dodatkowo

– polisę ubezpieczeniową (z tłumaczeniem przysięgłym)

– certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1 wydanym przez jedną ze szkół ujętych na liście. Zwolnieni z konieczności złożenia certyfikatu są stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.

 

Z pytaniami dotyczącymi opłat za studia i kwestiami innymi, nieujętymi powyżej, proszę zgłaszać się do Działu Nauczania UWr – Pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny), 50-137 Wrocław, pok. 238, https://uni.wroc.pl/kontakt/rekrutacja-2/

 

Informacji dotyczących zasad studiowania (w tym legitymacje, przenosiny z innych uczelni) udziela Dziekanat: http://wfil.uni.wroc.pl/dziekanat/

 

Plany (programy) studiów znajdują się na stronie IFG w zakładkach

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 35

Szanowni Państwo, nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie. Serdecznie zapraszamy...

Tagung in Vien

vien_programme

Texträume und Raumtexte intermedial (Tage der Angewandten Linguistik VI)

  28.06.2023–30.06.2023 Texte sind die Grundlage von Kommunikation in allen...

Tagung: Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten und -diskursen, 14.-16.09.2023

Wersja polska poniżej Wir laden Sie zur Teilnahme an der...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize