GERMANICA WRATISLAVIENSIA

ISSN: 0435-5865

„Germanica Wratislaviensia” – to najstarsze polskie naukowe czasopismo germanistyczne wydawane od roku 1957 przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, największą na świecie poza obszarem niemieckojęzycznym germanistykę zagraniczną (Auslandsgermanistik). Oprócz uznanych naukowców do kręgu Autorów publikujących w czasopiśmie należą również młodzi naukowcy. Tematyka przyczynków publikowanych w „Germanica Wratislaviensia” obejmuje następujące obszary: historia literatury niemieckojęzycznej od jej początków do współczesności, teoria i estetyka literatury, historia języka niemieckiego, lingwistyka kontrastywna, lingwistyka stosowana, socjolingwistyka, niemcoznawstwo, kontakty kulturowe między Polską i krajami niemieckojęzycznymi, badania śląskoznawcze, gender, glottodydaktyka, germanistyka interkulturowa, nowe media i historia nauki. Do tej pory w „Germanica Wratislaviensia” publikowali swoje nowatorskie studia literaturo-, języko- i kulturoznawcze najwybitniejsi germaniści polscy i niemieccy (m.in. Marian Szyrocki, Norbert Honsza, Norbert Morciniec, Tadeusz Namowicz, Hubert Orłowski, Otfrid Ehrismann, Helmut Koopmann, Ernst Ribbat, Norbert Oellers, Hans-Georg Pott, Bernd Balzer, Wolfgang Mieder, Burkhard Schaeder, Georg Schuppener, Erwin Tschirner, Dmitrij Dobrovol’skij, Ilpo Tapani Piirainen, Andrzej Kątny, Lesław Cirko i in.).

W „Germanica Wratislaviensia” publikowane są rozprawy naukowe, recenzje, sprawozdania. Do druku przyjmowane są publikacje wyłącznie w języku niemieckim.  Czasopismo ukazuje się raz do roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Germanica Wratislaviensia” zostały wpisane na ministerialną listę czasopism punktowanych z ilością punktów 14 (komunikat z 23.12.2015 r.).

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA:

prof. zw. dr hab. Iwona Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski)

prof. zw. dr hab. Marek Hałub (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Tomasz Małyszek (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Anna Mańko-Matysiak, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Eugeniusz Tomiczek † (Uniwersytet Wrocławski)

RADA REDAKCYJNA:

prof. zw. dr hab. Iwona Bartoszewicz (Przewodnicząca)

prof. zw. dr hab. Edward Białek

prof. zw. dr hab. Lesław Cirko 

prof. zw. dr hab. Mirosława Czarnecka

prof. zw. dr hab. Marek Hałub

prof. zw. dr hab. Wojciech Kunicki

dr hab., prof. UWr. Anna Małgorzewicz

prof. dr hab. Lucjan Puchalski

prof. zw. dr hab. Irena Światłowska-Prędota

† prof. dr hab. Eugeniusz Tomiczek (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Joanna Szczęk (Sekretarz)

RADA NAUKOWA:

Ulrich Engel, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Peter Ernst, Universität Wien

Rudolf Lenz, Philipps Universität Marburg

Wolfgang Mieder, Universität Vermont

Eva Neuland, Bergische Universität Wuppertal

Hannelore Scholz, Humboldt-Universität Berlin

Georg Schuppener, Universität Leipzig

WARUNKI PUBLIKACJI:

Proszę zapoznać się z informacjami opublikowanymi poniżej.

DLA AUTORÓW:

Zespół Redakcyjny czasopisma „Germanica Wratislaviensia” wraz z Radą Naukową czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Prace, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji, są odrzucane.

Zakwalifikowane przez Zespół Redakcyjny oraz Radę Naukową materiały są przekazywane do dwóch niezależnych Recenzentów zewnętrznych, którzy nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w szczególności:

  • bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacji podległości zawodowej
  • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Redakcja wymaga od Autorów przedłożenia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Zjawiska „ghostwriting”, „guest authorship” są traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

W przypadkach spornych Redakcja powołuje dodatkowych recenzentów. Teksty w języku obcym są recenzowane przez co najmniej jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora pracy. Recenzent nie może być autorem tekstu w numerze, na potrzeby którego przygotowuje recenzję.

Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review). Lista wszystkich Recenzentów publikowana jest w każdym tomie czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub o jego odrzucenie. Po otrzymaniu przez Komitet Redakcyjny recenzji Autor zgłoszonej pracy jest informowany o jej wyniku i koniecznych poprawkach. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Komitet Redakcyjny.

ZAŁĄCZNIKI

KONTAKT:

ADRES REDAKCJI:

Instytut Filologii Germańskiej

Pl. Nankiera 15b

50-140 Wrocław

Polska

 

Sekretarz redakcji

dr hab. Joanna Szczęk

E-mail:

joanna.szczek@uwr.edu.pl

germanica.wrat@uwr.edu.pl


dr hab. Joanna Szczęk

  • EMAIL
  • TEL. +48 71 3752 500

 

SPIS TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH TOMÓW:

 Heft Nr.142

Heft Nr.141

Heft Nr.140

Heft Nr.139

Heft Nr.138

Heft Nr.137

Heft Nr.136

Heft Nr.135

Heft Nr.134

Heft Nr.133

Heft Nr.132

Heft Nr.131

Heft Nr.130

Heft Nr.129

Heft Nr.128

Heft Nr.127

Heft Nr.126

Heft Nr.125

Heft Nr.124

Heft Nr.123

Heft Nr.122

Heft Nr.121

Heft Nr.120

Heft Nr.119

Heft Nr.118

Heft Nr.117

Heft Nr.116

Heft Nr.115

Heft Nr.114

Heft Nr.113

Heft Nr.112

Heft Nr.111

Heft Nr.110

Heft Nr.109

Heft Nr.108

Heft Nr.107

Heft Nr.106

Heft Nr.105

Heft Nr.104

Heft Nr.103

Heft Nr.102

Heft Nr.101

Heft Nr.100

  • GW100

Heft Nr.99

Heft Nr.98

Heft Nr.97

Heft Nr.96

Heft Nr.95

Heft Nr.94

Heft Nr.93

Heft Nr.92

Heft Nr.91

Heft Nr.90

Heft Nr.89

Heft Nr.88

Heft Nr.87

Heft Nr.86

Heft Nr.85

Heft Nr.84

Heft Nr.83

Heft Nr.82

Heft Nr.81

Heft Nr.80

Heft Nr.79

  • GW79

Heft Nr.78

Heft Nr.77

Heft Nr.76

Heft Nr.75

Heft Nr.74

Heft Nr.73

Heft Nr.72

Heft Nr.71

Heft Nr.70

Heft Nr.69

Heft Nr.68

Heft Nr.67

Heft Nr.66

Heft Nr.65

Heft Nr.64

Heft Nr.63

Heft Nr.62

Heft Nr.61

Heft Nr.60

Heft Nr.59

Heft Nr.58

Heft Nr.57

Heft Nr.56

Heft Nr.55

Heft Nr.54

Heft Nr.53

Heft Nr.52

Heft Nr.51

Heft Nr.50

Heft Nr.49

Heft Nr.48

Heft Nr.47

Heft Nr.46

Heft Nr.45

Heft Nr.44

Heft Nr.43

  • GW43

Heft Nr.42

Heft Nr.41

Heft Nr.40

Heft Nr.39

Heft Nr.38

Heft Nr.37

Heft Nr.36

Heft Nr.35

Heft Nr.34

Heft Nr.33

  • GW33

Heft Nr.32

Heft Nr.31

Heft Nr.30

Heft Nr.29

Heft Nr.28

Heft Nr.27

Heft Nr.26

Heft Nr.25

Heft Nr.24

Heft Nr.23

Heft Nr.22

Heft Nr.21

Heft Nr.20

Heft Nr.19

Heft Nr.18

Heft Nr.17

Heft Nr.16

Heft Nr.15

Heft Nr.14

Heft Nr.13

Heft Nr.12

Heft Nr.11

Heft Nr.10

Heft Nr.9

Heft Nr.8

Heft Nr.7

Heft Nr.6

Heft Nr.5

Heft Nr.4

Heft Nr.3

Heft Nr.2

Heft Nr.1

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja językoznawcza „Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich”

Rundbrief          

Międzynarodowa konferencja TRANSLATON 1: Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania

Translaton 1: Current paradigms in research on translation and interpreting. Opportunities...

Międzynarodowa konferencja Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

Zakład Języka Niemieckiego oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław I

Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów i Językoznawcze Koło Naukowe Germanistów, działające...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize