LINGUISTISCHE TREFFEN IN WROCŁAW

ISSN: 2084-3062

Seria „Linguistische Treffen in Wrocław” została stworzona jako próba umożliwienia czytelniczkom i czytelnikom wglądu w różne obszary współczesnej lingwistyki germanistycznej oraz jako platforma wymiany doświadczeń naukowych w tym zakresie. Szerokie spektrum tematyki i stosowanych metod oraz perspektyw badawczych, a przede wszystkim badań konfrontatywnych,

 

zwłaszcza w ramach germanistyki interdyscyplinarnej, pozwala na dokumentowanie w kolejnych tomach czasopisma tendencji i kierunków rozwoju współczesnej lingwistyki. Kolejne tomy czasopisma zawierają przyczynki tematyczne w języku niemieckim.

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego seria „Linguistische Treffen in Wrocław” została wpisana na ministerialną listę czasopism punktowanych z ilością punktów 8 (komunikat z 23.12.2015 r.).

Redaktorzy czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław” są pracownikami Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Radę Naukową czasopisma tworzą uznani polscy i europejscy germaniści.

 

REDAKCJA

prof. zw. dr hab. Iwona Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Joanna Szczęk (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Artur Tworek (Uniwersytet Wrocławski)

sekretarz: dr Marcelina Kałasznik (Uniwersytet Wrocławski)

RADA NAUKOWA

prof. zw. dr hab. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr Martine Dalmas (Uniwersytet Sorbonne Paris)

prof. dr Dmitrij Dobrovol’skij (Uniwersytet Łomonosova, Moskwa)

prof. dr Maria Jose Dominguez Vazquez (Uniwersytet Santiago de Compostela)

prof. dr Georg Schuppener (Uniwersytet Lipski/Uniwersytet Erfurt)

† prof. dr Eugeniusz Tomiczek (Uniwersytet Wrocławski)

WARUNKI PUBLIKACJI

Zespół Redakcyjny czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław” wraz z Radą Naukową czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Prace, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji, są odrzucane.

Zakwalifikowane przez Zespół Redakcyjny oraz Radę Naukową materiały są przekazywane do dwóch niezależnych Recenzentów zewnętrznych, którzy nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w szczególności:

  • bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacji podległości zawodowej
  • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Redakcja wymaga od Autorów przedłożenia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Zjawiska „ghostwriting”, „guest authorship” są traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

W przypadkach spornych Redakcja powołuje dodatkowych recenzentów. Teksty w języku obcym są recenzowane przez co najmniej jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora pracy. Recenzent nie może być autorem tekstu w numerze, na potrzeby którego przygotowuje recenzję.

Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review). Lista wszystkich Recenzentów publikowana jest w każdym tomie czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub o jego odrzucenie. Po otrzymaniu przez Komitet Redakcyjny recenzji Autor zgłoszonej pracy jest informowany o jej wyniku i koniecznych poprawkach. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Komitet Redakcyjny.

ZAŁĄCZNIKI

DLA AUTORÓW

Proszę zapoznać się z informacjami opublikowanymi poniżej.

KONTAKT

ADRES REDAKCJI:

Instytut Filologii Germańskiej

Pl. Nankiera 15b

50-140 Wrocław

Polska

E-mail: linguistische.treffen@uwr.edu.pl


dr hab. Artur Tworek

  • EMAIL
  • TEL. +48 71 3752 445

 

WSZYSTKIE TOMY

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja językoznawcza „Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich”

Rundbrief          

Międzynarodowa konferencja TRANSLATON 1: Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania

Translaton 1: Current paradigms in research on translation and interpreting. Opportunities...

Międzynarodowa konferencja Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

Zakład Języka Niemieckiego oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław I

Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów i Językoznawcze Koło Naukowe Germanistów, działające...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize