Wykład pt. ‚Aporie naturalizmu w lingwistyce’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza na wykład dra hab. Grzegorza Pawłowskiego (Uniwersytet Warszawski) pt. Aporie naturalizmu w lingwistyce, który odbędzie się 26 stycznia 2022 r. o godz. 12:00. Wykład został uwzględniony w programie wykładów mistrzowskich Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego.

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aXP-i5MamEOcaFfDJcfLP_fv0DAsKpEITR5NeM01_sgA1%40thread.tacv2/1639742316167?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a3e1dbcf-4728-4fd7-a179-ac55bd0c3d1f%22%7d

 

Temat wystąpienia: 

Aporie naturalizmu w lingwistyce  

Streszczenie: 

Przedmiot wykładu stanowią aporie wynikające z naturalistycznych paradygmatów w lingwistyce. Fakt, iż w badaniach lingwistycznych uczeni opierają się wyłącznie na ewidencji empirycznej nie jest niczym nagannym – warto choćby wspomnieć o modnych ostatnio badaniach okulograficznych. Badania te, a w związku z tym, stosowane metody mają jednak swoje wady. Wypadałoby do nich zaliczyć brak realnej podstawy dla diagnozy korespondencji pomiędzy sekwencjami wyrazów, zdań i/lub sekwencjami błysków neuronalnych, a wiązaną z nimi treścią. Wadą główną naturalistycznie sprofilowanych metod jest brak realnej i bezwzględnej podstawy dla diagnozy skomunikowania się indywiduów, partycypujących w jakimś układzie komunikacyjnym. Takiej podstawy nie stanowią słowniki językowe czy ogólnie rzecz biorąc teksty; takiej podstawy nie stanowi także doświadczenie epistemiczne indywiduum skonstruowane na podstawie jakichś tekstów czy też innych obiektów i procesów zachodzących w świecie realnym. Wada ta dochodzi do głosu szczególnie wówczas, gdy przedmiot skomunikowania stanowią pojęcia abstrakcyjne. W naturalistycznie zdefiniowanym układzie komunikacyjnym brak jest bowiem realnej podstawy dla diagnozy tego, co mają na myśli interlokutorzy, mówiący przykładowo: „Kochasz mnie?” – „Oczywiście, że Cię kocham!”. Czy naturalista może podać podstawę dla porównania funkcji znaczeniowych tych zdań? Czy może on wskazać jakieś realne Tertium Comparationis dla relacji, jaką najwyraźniej implikują ich autorzy?

Bio:

Grzegorz Pawłowski, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracuje w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego; studiował germanistykę i filozofię na Uniwersytecie w Luksemburgu i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JPII; przewodniczący Interdyscyplinarnego Forum Semantycznego; stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), Katolickiej Centrali Wymiany Akademickiej (KAAD); członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Germanistyki (IVG), Stowarzyszenia na rzecz Języków Historycznych i Naukowych (HiGeWiS); laureat nagrody indywidualnej Kapituły Wydziału I-go Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w dziedzinie językoznawstwa; autor książek Fachlexeme in Konstruktion. Linguistischer Beitrag zur Erkenntnisarbeit (2017) oraz Metafizyka poznania lingwistycznego (2021); prowadzi badania w zakresie teorii języków, komunikacji (specjalistycznej), terminologii, terminologii muzyki i hymnografii bizantyjskiej, paleografii lingwistycznej, neumatyki bizantyjskiej i gregoriańskiej, metafizyki i epistemologii.

Kalendarz Wydarzeń

Wykład ‚Was bleibt. Zum Vermächtnis von Karl Dedecius’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza na wykład dr Ilony Czechowskiej (Karl...

Konferencja ‚Das Werk und das Wirken von Ulrike Draesner’

Tagung, 21.-22. Januar 2022 Das Werk und das Wirken von...

Wykład pt. ‚Aporie naturalizmu w lingwistyce’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza na wykład dra hab. Grzegorza Pawłowskiego (Uniwersytet...

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 19

Szanowni Państwo, nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie. Serdecznie zapraszamy...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize