DYREKCJA

prof. dr hab. Tomasz Małyszek

Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej


Z-ca Dyrektora ds. ogólnych

1. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji ewaluacji naukowej Instytutu we współpracy z kierownikami Zakładów/pracowni oraz kierownikiem Biblioteki IFG.

2. Koordynacja planów zadań badawczych finansowanych z dotacji statutowej.

3. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań z działalności jednostki.

4. Koordynacja spraw wydawniczych prowadzonych w IFG (czasopisma, książki).

5. Nadzór nad sprawami finansowymi IFG.

6. Koordynacja wydarzeń naukowych prowadzonych w IFG w porozumieniu z zastępcą Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych.

7. Koordynacja pracy administracji i Biblioteki IFG.

8. Współpraca z Radami Dyscyplin.

9. Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowanie go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.


Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych

1. Organizacja procesu dydaktycznego w IFG we współpracy z zastępcą dyrektora ds. programowo-organizacyjnych.

2. Piecza nad sprawami studenckimi w IFG.

3. Sprawowanie nadzoru nad procesem rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w IFG.

4. Sprawowanie nadzoru nad procesem wprowadzania nowych programów studiów, zmian wprowadzanych w planach studiów, programach zajęć, a w szczególności formach egzaminów oraz ich ewaluacji na kierunku filologia germańska w porozumieniu z zastępcą Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych.

5. Nadzór nad specjalnością dodatkową „Przygotowanie do zawodu nauczyciela”.

6. Koordynacja hospitacji zajęć prowadzonych przez pracowników IFG, współpracowników IFG oraz doktorantów, w tym opracowanie propozycji harmonogramu hospitacji (dokument uchwalany corocznie w październiku przez Radę IFG) oraz sporządzanie semestralnych sprawozdań z przebiegu hospitacji, we współpracy z pozostałymi członkami Instytutowego Zespołu Hospitacyjnego.

7. Nadzór nad jakością kształcenia.

8. Nadzór nad procesem przygotowywania dokumentacji na potrzeby akredytacji w porozumieniu z zastępcą Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych.


Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych

1. Organizacja procesu dydaktycznego w IFG we współpracy z zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych.

2. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji procesu dydaktycznego.

3. Sprawowanie nadzoru nad procesem wprowadzania nowych programów studiów, zmian wprowadzanych w planach studiów, programach zajęć, a w szczególności formach egzaminów oraz ich ewaluacji dla kierunku filologia germańska w porozumieniu z zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych.

4. Zamawianie zajęć realizowanych przez pracowników spoza IFG i/lub Wydziału.

5. Nadzór nad przygotowaniem materiałów informacyjnych dotyczących studiów prowadzonych w IFG, w tym nad stroną www.ifg.uni.wroc.pl.

6. Opracowanie wniosków, wynikających z semestralnej ankietyzacji zajęć.

7. Koordynacja działań mających na celu promocję studiów w IFG w szkołach.

8. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi.

9. Współpraca z samorządem studenckim i kołami studenckimi.

10. Współpraca z DAAD.

11. Nadzór nad procesem przygotowywania dokumentacji na potrzeby akredytacji w porozumieniu z zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych.

12. Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowanie go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.


Kalendarz Wydarzeń

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław II

Zakład Języka Niemieckiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej oraz Językoznawcze Koło Naukowe...

Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit

27.-29. Mai 2021 Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische...

Międzynarodowa konferencja językoznawcza z cyklu „Linguistische Treffen in Wrocław VIII“

W dn. 16-18 września 2021 r. Zakład Języka Niemieckiego oraz...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize