DYREKCJA

prof. dr hab. Tomasz Małyszek

Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej


Z-ca Dyrektora ds. ogólnych

 1. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji ewaluacji naukowej Instytutu we współpracy z kierownikami Zakładów/pracowni oraz kierownikiem Biblioteki IFG.
 2. Koordynacja planów zadań badawczych finansowanych z dotacji statutowej.
 3. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań z działalności jednostki.
 4. Koordynacja spraw wydawniczych prowadzonych w IFG (czasopisma, książki).
 5. Nadzór nad sprawami finansowymi IFG.
 6. Koordynacja wydarzeń naukowych prowadzonych w IFG.
 7. Koordynacja pracy administracji i Biblioteki IFG.
 8. Współpraca z Radami Dyscyplin.
 9. Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowanie go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.
 10. Nadzór nad stroną IFG.
 11. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi.
 12. Współpraca z zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych przy:
  • organizacji procesu dydaktycznego,
  • sprawowaniu nadzoru nad procesem wprowadzania nowych programów studiów, zmian wprowadzanych w planach studiów, programach zajęć, a w szczególności formach egzaminów oraz ich ewaluacji na kierunku filologia germańska,
  • sprawowaniu nadzoru nad jakością kształcenia oraz prowadzeniem dokumentacji procesu dydaktycznego.

 


Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
 1. Organizacja procesu dydaktycznego w IFG we współpracy z zastępcą dyrektora ds. ogólnych
 2. Piecza nad sprawami studenckimi w IFG.
 3. Sprawowanie nadzoru nad procesem rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w IFG.
 4. Sprawowanie nadzoru nad procesem wprowadzania nowych programów studiów, zmian wprowadzanych w planach studiów, programach zajęć, a w szczególności formach egzaminów oraz ich ewaluacji na kierunku filologia germańska we współpracy z zastępcą Dyrektora ds. ogólnych.
 5. Nadzór nad specjalnością dodatkową „Przygotowanie do zawodu nauczyciela”.
 6. Koordynacja hospitacji zajęć prowadzonych przez pracowników IFG, współpracowników IFG oraz doktorantów, w tym opracowanie propozycji harmonogramu hospitacji (dokument uchwalany corocznie w październiku przez Radę IFG) oraz sporządzanie semestralnych sprawozdań z przebiegu hospitacji, we współpracy z pozostałymi członkami Instytutowego Zespołu Hospitacyjnego.
 7. Nadzór nad jakością kształcenia oraz prowadzeniem dokumentacji procesu dydaktycznego we współpracy z zastępcą Dyrektora ds. ogólnych.
 8. Nadzór nad procesem przygotowywania dokumentacji na potrzeby akredytacji.
 9. Współpraca z DAAD.
 10. Opracowanie wniosków, wynikających z semestralnej ankietyzacji zajęć.
 11. Koordynacja działań mających na celu promocję studiów w IFG w szkołach.
 12. Współpraca z samorządem studenckim i kołami studenckimi.

Kalendarz Wydarzeń

Spotkanie autorskie z Paulem Bokowskim

OP_BOOKS Paul Bokowski PL-DE Breslau-FINAL

IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Lekarz jako autor i bohater literacki”: ‚Lekarz w czasach zarazy’

plakat

Texträume und Raumtexte intermedial (Tage der Angewandten Linguistik VI)

  28.06.2023–30.06.2023 Texte sind die Grundlage von Kommunikation in allen...

Tagung: Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten und -diskursen, 14.-16.09.2023

Wersja polska poniżej Wir laden Sie zur Teilnahme an der...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize