DYREKCJA

prof. dr hab. Tomasz Małyszek

Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej


Z-ca Dyrektora ds. ogólnych

1. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji ewaluacji naukowej Instytutu we współpracy z kierownikami Zakładów/pracowni oraz kierownikiem Biblioteki IFG.

2. Koordynacja planów zadań badawczych finansowanych z dotacji statutowej.

3. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań z działalności jednostki.

4. Koordynacja spraw wydawniczych prowadzonych w IFG (czasopisma, książki).

5. Nadzór nad sprawami finansowymi IFG.

6. Koordynacja wydarzeń naukowych prowadzonych w IFG w porozumieniu z zastępcą Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych.

7. Koordynacja pracy administracji i Biblioteki IFG.

8. Współpraca z Radami Dyscyplin.

9. Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowanie go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.


Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych

1. Organizacja procesu dydaktycznego w IFG we współpracy z zastępcą dyrektora ds. programowo-organizacyjnych.

2. Piecza nad sprawami studenckimi w IFG.

3. Sprawowanie nadzoru nad procesem rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w IFG.

4. Sprawowanie nadzoru nad procesem wprowadzania nowych programów studiów, zmian wprowadzanych w planach studiów, programach zajęć, a w szczególności formach egzaminów oraz ich ewaluacji na kierunku filologia germańska w porozumieniu z zastępcą Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych.

5. Nadzór nad specjalnością dodatkową „Przygotowanie do zawodu nauczyciela”.

6. Koordynacja hospitacji zajęć prowadzonych przez pracowników IFG, współpracowników IFG oraz doktorantów, w tym opracowanie propozycji harmonogramu hospitacji (dokument uchwalany corocznie w październiku przez Radę IFG) oraz sporządzanie semestralnych sprawozdań z przebiegu hospitacji, we współpracy z pozostałymi członkami Instytutowego Zespołu Hospitacyjnego.

7. Nadzór nad jakością kształcenia.

8. Nadzór nad procesem przygotowywania dokumentacji na potrzeby akredytacji w porozumieniu z zastępcą Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych.


Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych

1. Organizacja procesu dydaktycznego w IFG we współpracy z zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych.

2. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji procesu dydaktycznego.

3. Sprawowanie nadzoru nad procesem wprowadzania nowych programów studiów, zmian wprowadzanych w planach studiów, programach zajęć, a w szczególności formach egzaminów oraz ich ewaluacji dla kierunku filologia germańska w porozumieniu z zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych.

4. Zamawianie zajęć realizowanych przez pracowników spoza IFG i/lub Wydziału.

5. Nadzór nad przygotowaniem materiałów informacyjnych dotyczących studiów prowadzonych w IFG, w tym nad stroną www.ifg.uni.wroc.pl.

6. Opracowanie wniosków, wynikających z semestralnej ankietyzacji zajęć.

7. Koordynacja działań mających na celu promocję studiów w IFG w szkołach.

8. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi.

9. Współpraca z samorządem studenckim i kołami studenckimi.

10. Współpraca z DAAD.

11. Nadzór nad procesem przygotowywania dokumentacji na potrzeby akredytacji w porozumieniu z zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych.

12. Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowanie go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.


Kalendarz Wydarzeń

Kolokwium Lingwistyczne. Spotkanie 14

Szanowni Państwo, w nowym roku akademickim nadal rozmawiamy o języku...

Internationale und interdisziplinäre Tagung ‚Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur I’

  Wir laden Sie herzlich zur internationalen und interdisziplinären Tagung...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize