ZESPÓŁ DS. MONITOROWANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Przewodnicząca Zespołu: dr Małgorzata Czarnecka

Członkowie Zespołu:

dr Michał Gąska

dr Marcelina Kałasznik

dr Urszula Kawalec

dr Agnieszka Zakrzewska-Szostek

dr Marta Filipowska

mgr Karolina Kazik (przedstawiciel doktorantów)

Iryna Chabaniuk (przedstawiciel studentów)

 

 


PROCEDURY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UWR.

Weryfikacja efektów kształcenia dokonywana jest w oparciu o zalecenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Nadzór nad weryfikacją efektów w IFG sprawuje instytutowy Zespół ds. Monitorowania Jakości Kształcenia.

Prowadzący zajęcia są zobowiązani do zaprezentowania studentom na pierwszych zajęciach sylabusów wraz z efektami kształcenia.

Po zakończeniu zajęć przeprowadzane są ankiety studenckie, na podstawie których stwierdza się realizację założonych w sylabusach treści przedmiotu. Wyniki ankiet są po ich analizie przekazywane pracownikom z prośbą o weryfikację procesu dydaktycznego (jeśli to konieczne).

Prowadzący zajęcia są zobowiązani każdorazowo po zakończeniu semestru do składania w sekretariacie IFG wzorów prac semestralnych, testów oraz pytań egzaminacyjnych do wglądu Instytutowego Zespołu ds. Monitorowania Jakości Kształcenia. Prowadzący zajęcia są zobowiązani do przechowywania prac studentów w celu okazania ich do kontroli.

Kierownicy Zakładów i Pracowni są zobowiązani do kontroli zajęć prowadzonych przez młodszych pracowników nauki oraz doktorantów. Służą temu hospitacje – przynajmniej raz na dwa lata należy hospitować zajęcia każdego niesamodzielnego pracownika w Zakładzie/pracowni. W przypadku modułów/zajęć praktycznych hospitowanie zajęć powierza się także koordynatorom bloków praktycznych. Wypełnione formularze hospitacyjne składa się u zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych po każdym semestrze.

Po zakończeniu każdego semestru Zespół ds. Monitorowania Jakości Kształcenia w IFG rozsyła wszystkim prowadzącym formularz, w którym pyta o realizację efektów kształcenia zawartych w sylabusach. Pracownicy odsyłają wypełnione formularze do Zespołu. Na posiedzeniu Zespołu pod koniec każdego semestru odbywa się przegląd nadesłanych formularzy. Zespół konfrontuje formularze z wzorami prac zaliczeniowych, pytań egzaminacyjnych itd. W przypadku stosownych uwag Zespół przeprowadza weryfikację efektów i wprowadza stosowne korekty.

Dyskusje wewnątrz Zakładów i Pracowni poświęcone sprawom dydaktycznym są protokołowane, a następnie przesyłane do Zespołu ds. Monitorowania Jakości Kształcenia.

Wyciągi z posiedzeń Rady Instytutu w zakresie procesu dydaktycznego są przechowywane do wglądu przez Zespół ds. Monitorowania Jakości Kształcenia.

Po zakończeniu każdego roku akademickiego zastępca dyrektora ds. dydaktycznych składa w oparciu u dokumenty dostarczone przez Zespół ds. Monitorowania Jakości Kształcenia oraz pozostałe dokumenty wymienione powyżej raport z realizacji efektów kształcenia przed Radą Instytutu. Rada Instytutu zatwierdza raport.

Prowadzący seminaria magisterskie zgłaszają Radzie Naukowej Instytutu tematy prac magisterskich do zatwierdzenia na 2 semestry przed planowanymi obronami prac. Prowadzący seminaria licencjackie zgłaszają Radzie Naukowej Instytutu tematy prac licencjackich do zatwierdzenia 1 semestr przed planowanymi obronami prac.

Pracownicy są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi. Dokumentacja tego typu jest przez nich przekazywana do Zespołu ds. Monitorowania Jakości Kształcenia IFG. Konsultacje z pracodawcami dot. procesu kształcenia są także dokumentowane i przechowywane przez Zespół.

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych na bieżąco sprawdza, czy pracownicy we właściwym terminie i we właściwym wymiarze zgłosili swoje konsultacje w USOS.

Po zakończeniu każdego roku akademickiego IFG wysyła do swoich absolwentów anonimowe ankiety w postaci formularza Google, w których monitoruje kariery swoich absolwentów. Otrzymane zwrotnie ankiety gromadzi Zespół ds. Monitorowania Jakości Kształcenia i omawia je pod kątem ewentualnych korekt procesu dydaktycznego.

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych w porozumieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę USOS w IFG sprawdza na bieżąco obsadę grup, liczebność, obłożenie sal.

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami studentów na każdym roku studiów.

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych pozostaje w stałym kontakcie z opiekunem tutoriatów, które pomagają studentom nadrobić braki w procesie edukacyjnym.

Posiedzenia Zespołu ds. jakości kształcenia w IFG są protokołowane. Protokół jest przechowywany przez przewodniczącego Zespołu oraz przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych.

Kalendarz Wydarzeń

Internationale und interdisziplinäre Tagung ‚Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur I’

  Wir laden Sie herzlich zur internationalen und interdisziplinären Tagung...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize