ZESPÓŁ DS. MONITOROWANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Przewodnicząca Zespołu: dr Małgorzata Czarnecka

Członkowie Zespołu:

dr Michał Gąska

dr Marcelina Kałasznik

dr Julianna Redlich (zastępstwo w roku ak. 2021/22 za dr Urszulę Kawalec)

dr Agnieszka Zakrzewska-Szostek

dr Marta Filipowska

mgr Karolina Kazik (przedstawiciel doktorantów)

Iryna Chabaniuk (przedstawiciel studentów)


PROCEDURY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UWR.

Weryfikacja efektów kształcenia dokonywana jest w oparciu o zalecenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Nadzór nad weryfikacją efektów w IFG sprawuje instytutowy Zespół ds. Monitorowania Jakości Kształcenia.

Prowadzący zajęcia są zobowiązani do zaprezentowania studentom na pierwszych zajęciach sylabusów wraz z efektami kształcenia.

Po zakończeniu zajęć przeprowadzane są ankiety studenckie, na podstawie których stwierdza się realizację założonych w sylabusach treści przedmiotu. Wyniki ankiet są po ich analizie przekazywane pracownikom z prośbą o weryfikację procesu dydaktycznego (jeśli to konieczne).

Prowadzący zajęcia są zobowiązani każdorazowo po zakończeniu semestru do składania w sekretariacie IFG wzorów prac semestralnych, testów oraz pytań egzaminacyjnych do wglądu Instytutowego Zespołu ds. Monitorowania Jakości Kształcenia. Prowadzący zajęcia są zobowiązani do przechowywania prac studentów w celu okazania ich do kontroli.

Kierownicy Zakładów i Pracowni są zobowiązani do kontroli zajęć prowadzonych przez młodszych pracowników nauki oraz doktorantów. Służą temu hospitacje – przynajmniej raz na dwa lata należy hospitować zajęcia każdego niesamodzielnego pracownika w Zakładzie/pracowni. W przypadku modułów/zajęć praktycznych hospitowanie zajęć powierza się także koordynatorom bloków praktycznych. Wypełnione formularze hospitacyjne składa się u zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych po każdym semestrze.

Po zakończeniu każdego semestru Zespół ds. Monitorowania Jakości Kształcenia w IFG rozsyła wszystkim prowadzącym formularz, w którym pyta o realizację efektów kształcenia zawartych w sylabusach. Pracownicy odsyłają wypełnione formularze do Zespołu. Na posiedzeniu Zespołu pod koniec każdego semestru odbywa się przegląd nadesłanych formularzy. Zespół konfrontuje formularze z wzorami prac zaliczeniowych, pytań egzaminacyjnych itd. W przypadku stosownych uwag Zespół przeprowadza weryfikację efektów i wprowadza stosowne korekty.

Dyskusje wewnątrz Zakładów i Pracowni poświęcone sprawom dydaktycznym są protokołowane, a następnie przesyłane do Zespołu ds. Monitorowania Jakości Kształcenia.

Wyciągi z posiedzeń Rady Instytutu w zakresie procesu dydaktycznego są przechowywane do wglądu przez Zespół ds. Monitorowania Jakości Kształcenia.

Po zakończeniu każdego roku akademickiego zastępca dyrektora ds. dydaktycznych składa w oparciu u dokumenty dostarczone przez Zespół ds. Monitorowania Jakości Kształcenia oraz pozostałe dokumenty wymienione powyżej raport z realizacji efektów kształcenia przed Radą Instytutu. Rada Instytutu zatwierdza raport.

Prowadzący seminaria magisterskie zgłaszają Radzie Naukowej Instytutu tematy prac magisterskich do zatwierdzenia na 2 semestry przed planowanymi obronami prac. Prowadzący seminaria licencjackie zgłaszają Radzie Naukowej Instytutu tematy prac licencjackich do zatwierdzenia 1 semestr przed planowanymi obronami prac.

Pracownicy są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi. Dokumentacja tego typu jest przez nich przekazywana do Zespołu ds. Monitorowania Jakości Kształcenia IFG. Konsultacje z pracodawcami dot. procesu kształcenia są także dokumentowane i przechowywane przez Zespół.

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych na bieżąco sprawdza, czy pracownicy we właściwym terminie i we właściwym wymiarze zgłosili swoje konsultacje w USOS.

Po zakończeniu każdego roku akademickiego IFG wysyła do swoich absolwentów anonimowe ankiety w postaci formularza Google, w których monitoruje kariery swoich absolwentów. Otrzymane zwrotnie ankiety gromadzi Zespół ds. Monitorowania Jakości Kształcenia i omawia je pod kątem ewentualnych korekt procesu dydaktycznego.

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych w porozumieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę USOS w IFG sprawdza na bieżąco obsadę grup, liczebność, obłożenie sal.

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami studentów na każdym roku studiów.

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych pozostaje w stałym kontakcie z opiekunem tutoriatów, które pomagają studentom nadrobić braki w procesie edukacyjnym.

Posiedzenia Zespołu ds. jakości kształcenia w IFG są protokołowane. Protokół jest przechowywany przez przewodniczącego Zespołu oraz przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych.

Kalendarz Wydarzeń

Wykład gościnny Germanistów – pracowników Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Prishtinie (Kosowo)

Szanowni Państwo, w 2020 r. dzięki wsparciu Zakładu Lingwistyki Stosowanej...

Językoznawcza konferencja naukowa Norm – Fehler – Innovation / Norma – błąd – innowacja

Zapraszamy do udziału w językoznawczej konferencji naukowej Norm – Fehler...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize