dr hab. prof. UWr Roman Opiłowski

dr hab. Roman Opiłowski, prof. UWr / Univ.-Prof. Dr. habil. Roman Opiłowski

Kierownik Pracowni Lingwistyki Mediów / Leiter der Forschungsstelle für Medienlinguistik

 

Tel.+48 71 3752 454

Gabinet 326

KONSULTACJE (USOSWEB)

 

KURZVITA:

 • 1995-2000: studia magisterskie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • 2000-2005 r. studia doktoranckie w Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenberg, „Intertextualität in der Werbung der Printmedien. Eine Werbesrategien in linguistisch-semiotischer Forschungsperspektive” (2006, Peter Lang), magna cum laude, promotor: prof. Gerd Antos,
 • od 2006 r. zatrudniony w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • 2012 r. powołanie Pracowni Lingwistyki Mediów w IFG UWr,
 • 2016 habilitacja w dyscyplinie językoznawstwo na podst. monografii „Der multimodale TextauskontrastiverSicht. Textdesign und Sprache-Bild-Beziehung in deutschen und polnischen Pressetexten“ (Atut/Neisse Verlag),
 • od 2020 r. stanowisko profesora Uniwersytetu

 

 • 1995-2000: Magisterstudium der Germanischen Philologie an der Maria-Curie-Skłodowska Universität in Lublin,
 • 2000-2005: Promotionsstudium am Germanistischen Institut an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, „Intertextualität in der Werbung der Printmedien. Eine Werbestrategie in linguistisch-semiotischer Forschungsperspektive” (2006, Peter Lang), magna cum laude, wiss. Betreuer: Prof. Gerd Antos,
 • seit 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Angewandte Linguistik am Institut für Germanische Philologie an der Universität Wrocław,
 • seit 2012 Leiter der Forschungsstelle für Medienlinguistik am Institut für Germanische Philologie,
 • 2016: Habilitation in der Disziplin Sprachwissenschaft aufgrund der Monographie „Der multimodale Text aus kontrastiver Sicht. Textdesign und Sprache-Bild-Beziehung in deutschen und polnischen Pressetexten“ (Atut/Neisse Verlag),
 • 2020: Einstellung als Professor der Universität

 

OBSZARY BADAWCZE

Lingwistyka tekstu, dyskursu i mediów, multimodalność, kontrastywność międzykulturowa w tekstach medialnych oraz linguisticlandscapes.

Pomysłodawca i współredaktor dwóch serii mediolingwistycznych: „Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów” w Atut / Neisse Verlag oraz „Studien zur Medien- und Kulturlinguistik” w Peter Lang Verlag.Stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD, 2000-2001, 2008, 2011, 2015, 2018), landu Saksonia-Anhalt (2002-2004), Fundacji Hermanna-Niermanna w Uniwersytecie Juliusza Maximiliana w Würzburgu (2013-2014); kierownik dwóch projektów restrukturyzacyjnych MNiSW w zakresie lingwistyki mediów na Wydziale Filologicznym UWr (2013-2017).

 

FORSCHUNGSFELDER

Text-, Diskurs-, Medien- und sog. Bildlinguistik, Multimodalität und interkulturelle Kontrastivität in Texten, Werbekommunikation und linguisticlandscapes; Initiator und Mitherausgeber von zwei wissenschaftlichen Reihen „Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskiestudia z lingwistykimediów” (Atut / Neisse Verlag) und „Studien zur Medien- und Kulturlinguistik” im Peter Lang Verlag.Stipendiat des DAAD in Halle/S. und Leipzig (2000-2001, 2008, 2011), der Landesregierung Sachsen-Anhalt (2002-2004), der Hermann-Niermann-Stiftung an der Universität Würzburg (2013-2014), Leiter von zwei Restrukturierungsprojekten an der Philologischen Fakultät der Universität Wrocław (2013-2015).

 

 

SERIE WYDAWNICZE / WISSENSCHAFTLICHE REIHEN

Udział w kolegiachseriiwydawnicznych / Teilnahme an den Redaktionen der Reihen

– Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie Studia z Lingwistyki Mediów, wydawnictwo Atut i Neisse Verlag, redaktorzy: Roman Opiłowski / Józef Jarosz (link: https://www.atutoficyna.pl/breslauer-studien)

– Studien zur Medien- und Kulturlinguistik, wydawnictwo Peter Lang, redaktorzy: Roman Opiłowski, Józef Jarosz, Konstanze Marx, Waldemar Czachur (link: https://www.peterlang.com/view/serial/SMK)

 

PROJEKTY / PROJEKTE

 

 1. Projekt restrukturyzacyjny (2013-2015) z MNiSW, kierownik:„Lingwistyka mediów, komunikacja multimodalna, międzykulturowe dyskursy medialne”.
 2. Projekt restrukturyzacyjny Plus (2016-2017), MNiSW, kierownik: „Cyfrowa komunikacja interkulturowa”.
 3. POWER II (2019-2023), fundusze europejskie, wykonawca.Udział w zespole ds. opracowania i wdrożenia instrumentu nowoczesnego zarządzania strategicznego uczelnią w projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wynikiem prac zespołu jest m.in. opracowanie strategii rozwoju Uniwersytetu na lata 2021-2030.
 4. INTERREG (2020-2021), fundusze europejskie, wykonawca.Opracowaniezagadnienia „Wielokulturowa komunikacja w przedsiębiorstwie: strategie komunikacyjne, gatunki tekstu, źródła cyfrowe i analizy” w projekcie „Humanistyka Cyfrowa dla Przyszłości” realizowanym w ramach INTERREG V-A.
 5. Grant wewnętrzny UWr (2020-2021), kierownik grantu, program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)”, projekt zespołowy poświęcony szyldom miejskim w Polsce i Niemczech w perspektywie multimodalnej.
 6. Projekt DARIAH (2021-2023), fundusze europejskie, koordynator merytoryczny,projekt rozwojuhumanistyki cyfrowej ibudowy cyfrowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i (Digital ResearchInfrastructure for the Arts and Humanities – DARIAH). Otrzymane wsparcie finansowe pochodzi z funduszy europejskich w ramach ministerialnego programu POIR: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Część projektowa UWr obejmuje stworzenie cyfrowej infrastruktury badawczej w postaci wielojęzycznych i multimodalnych korpusów oraz narzędzi ich wykorzystania w domenie czterech laboratoriów tematyczno-zadaniowych zgłoszonych w projekcie.

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH / VERANSTALTUNG WISSENSCHAFTLICHER TAGUNGEN

 1. „Sprache und Bild im massenmedialen Text. Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und im polnischen Kommunikationsraum“, 20-21.09.2013, miejsce: IFG UWr, współorganizatorzy MLU Halle-Wittenberg (Prof. Gerd Antos), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 2. „Online-Diskurse im interkulturellen Gefüge. Wissenstransfer, Öffentlichkeiten, Textsorten“, 16-17.11.2017, miejsce IFG UWr, współorganizatorzy MLU Halle-Wittenberg, Uniwersytet Warszawski

 

OSTATNIE PUBLIKACJE / LETZTE VERÖFFENTLICHUNGEN

 

Opiłowski, Roman / Makowska, Magdalena (2023): Functional discourses of contemporary multilingualism in urban texts. On the example of three capital cities: Warsaw, Berlin, and Luxembourg.W: Moderna språk, vol. 118 (1), artykułukażesię w czerwcu 2023 / BeitragwirdimJuni 2023 erscheinen.

Opiłowski Roman (2022): Text und Stadt in der Pandemie. Zur funktionalen Klassifikation von öffentlichen Texten in der Coronakrise.[Tekst i miasto w czasach pandemii. O funkcjonalnej klasyfikacji tekstów publicznych w kryzysie koronawirusa]. W: Oxford German Studies, 51.1, s. 106-135, Open Access: https://doi.org/10.1080/00787191.2022.2066862

Czachur, Waldemar / Opiłowski, Roman / Smykała, Marta (2022): Multimodal Practices of Empathy and Fear in Polish Refugee Discourse: Analysis of Magazine Covers[Multimodalnepraktykiempatiiistrachu w polskimdyskursiemigracyjnym. Analizaokładekmagazynów]. W: GEMA Online. Journal of Language Studies, vol. 22/3, s. 63-85, Open Access, http://doi.org/10.17576/gema-2022-2203-04

Czachur, Waldemar / Mikołajczyk, Beata / Opiłowski, Roman (2022): Museum communication: the current state of research and challenges for linguistics.W: Stylistyka. Media i styl. Tom 31/2022, S. 47-68. Open Access: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/article/view/5012

Opiłowski, Roman (2022): Zentrale und periphere Mittel der Multimodalität im funktionalen Stadtdiskurs über die Pandemie des Coronavirus. In: Jakosz, Mariusz / Kałasznik, Marcelina (Hg.) (2022): Corona-Pandemie: Diverse Zugänge zu einem aktuellen Superdiskurs. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, Unipress, S. 289-307.

Opiłowski, Roman (2022): Individualisierung als multimodale Praktik in städtischen Pandemie-Texten. In: Jakosz, Mariusz / Szczęk, Joanna (Hg.) (2022): Dynamiken des Liminalen. (Diskurs)linguistische Annäherungen an das Phänomen Grenze. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, S. 137-154.

Opiłowski, Roman (2022): Intermediale Komponenten, Beziehungen und Funktionen in öffentlichen Stadttexten. In: Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 22 (II), S. 195–207. DOI: 10.23817/lingtreff.22-13.

Opiłowski Roman (2021): Artykułrecenzyjny / Rezensionsartikel: Ziegler Evelyn / Heiko F. Marten (Hg.) (2021):LinguisticLandscapes im deutschsprachigen Kontext. Forschungsperspektiven, Methoden und Anwendungsmöglichkeiten. Berlin: Peter Lang.W: Moderna Språk. – Vol. 115, nr 4 (2021), s. 230-237, Open Access:https://ojs.ub.gu.se/index.php/modernasprak/article/view/5316/4114

Opiłowski Roman (2021): Modale und mediale Transkodierungen von Zeichen in Texten. W: Teksty, komunikacja, translacja w perspektywieantropocentrycznej. Studia dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Żmudzkiemu / redakcja naukowa Jolanta Knieja, Jarosław Krajka. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021. – S. 201-211.

Opiłowski Roman / Opiłowska Elżbieta (2020):Grenze: Der neue Diskurs über ein altes Konzept: Am Beispiel eines deutschen und polnischen Online-Berichtes im Zeitalter des Coronavirus. W: Moderna Språk. – Vol. 114, nr 2 (2020), s. 36-53, Open Access:https://ojs.ub.gu.se/index.php/modernasprak/article/view/5139/3981

Opiłowski Roman (2020): Interkulturelle Kontrastivität als Forschungsdomäne in der Text- und Medienlinguistik.W: Tekst, dyskurs, komunikacja: podejścia teoretyczne, analityczne i kontrastywne / [redakcja tomu A. Buk, A. Hanus, A. Mac, D. Miller, M. Smykała, I. Szwed]. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. – S. 69-82.

Opiłowski, Roman / Dzierżenga, Paulina (2020):Artykułrecenzyjny / Rezensionsartikel: Demčišák, Jan & Monika HornáčekBanášová (Hg.) (2020),Germanistische Forschungsfragen in Trnava, ÚstínadLabem und Wrocław.Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.W: Moderna Språk. – Vol. 114, nr 2 (2020), s. 269-275, Open Access:  https://ojs.ub.gu.se/index.php/modernasprak/article/view/5159/3989

Opiłowski, Roman (2020): Netzhass in deutschen und polnischen Nutzerkommentaren aus multimodaler Sicht. W: Makowski, Jacek (red.): Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich. Łódź: WydawnictwoUniwersytetuŁódzkiego, s. 167-185, Open Access: http://dx.doi.org/10.18778/8142-633-6.10

Opiłowski, Roman (2020): Praktiken der Emotionalisierung im digitalen Kommunikationsraum. Vor dem Hintergrund von Medien und alternativen Öffentlichkeiten. W: Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 17 (I), S. 211-222.

Opiłowski, Roman (2020): Muster der kommunikativen Kreativität im urbanen Raum. Eine multimodale Perspektive. In: Cieszkowski, Marek / Pociask, Janusz (Hg.): Text- und Diskurswelten in der massenmedialen Kommunikation. Berlin, S. 199-220.

Opiłowski, Roman (2020): Problematik und Versuch der Typologisierung von multimodalen Kommunikationsformen im urbanen Raum. In: Berdychowska, Zofia / Liedtke, Frank (Hg.): Prägnante Kürze und mehr. Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum. Berlin: Peter Lang, S. 63-77.

Opiłowski, Roman (2020): Interkulturelle Kontrastivität als Forschungsdomänen der Text- und Medienlinguistik.In: Buk, Agnieszka / Hanus, Anna / Mac, Agnieszka / Miller, Dorota / Smykała, Marta / Szwed, Iwona (Hg.): Tekst, dyskurs, komunikacja. Podejściateoretyczne, analityczne i kontrastywne / Text, Diskurs, Kommunikation. Theoretische, analytische und kontrastive Ansätze. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, S. 69-82.

 

 

 


 

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kolokwium Lingwistyczne

Kalendarz Wydarzeń

Internationale wissenschaftliche Tagung „Die Rezeption Johannes Schefflers in den europäischen Nationalliteraturen vom 17. bis zum 21. Jahrhundert“

Institut für Germanistik der Universität Wrocław   Lehrstuhl für Literatur...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize