BRESLAUER STUDIEN ZUR MEDIENLINGUISTIK

ISSN 2391-5730

Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów to seria Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, która prezentuje najnowsze opracowania naukowe przedstawiające rozmaite aspekty szeroko rozumianej masowej komunikacji medialnej. W serii publikowane są monografie i opracowania zbiorowe o charakterze teoretycznym oraz empirycznym, które opisują nie tylko współczesne formy komunikowania się i transferu wiedzy w nowoczesnych mediach, lecz także dokumentują te z przeszłości. Seria wydawana jest jednocześnie w Polsce i w Niemczech: we wrocławskim wydawnictwie ATUT oraz partnerskim wydawnictwie Neisse Verlag w Dreźnie.

Tom 1 „Sprache und Bild im massenmedialen Text. Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum” (2014) jest wynikiem konferencji zorganizowanej w IFG UWr we wrześniu 2013 poświęconej relacjom języka i obrazu w mediach i tekstach współczesnych. Dlatego też tekst i dyskurs multimodalny, mediolingwistyka również w aspekcie kontrastywnym oraz ewolucja masowych form komunikacji są głównymi punktami ciężkości ww. serii.

Tom 2 „Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń” (2015) jest efektem współpracy 17 polskich germanistek i germanistów z kilku ośrodków uniwersyteckich. Przetłumaczyli oni w sumie 15 kluczowych artykułów niemieckojęzycznych z zakresu lingwistyki mediów na język polski. Polska filologia uzyskuje w ten sposób bezpośredni dostęp do dotychczasowego dorobku niemieckich, austriackich i szwajcarskich mediolingwistów.

Tom 3 „Der multimodale Text aus kontrastiver Sicht” (2015) rozwija i łączy dwie teorie w badaniach nad tekstami medialnymi: multimodalność i kontrastywność. Pierwsze podejście – multimodalność – dotyczy interakcji różnych znaków w tekstach medialnych, natomiast drugi koncept – kontrastywność – obejmuje cechy wspólne i różne w kształtowaniu tekstów i rodzajów tekstów w globalnej komunikacji.

Tom 4 „Sprache – Wissen – Medien” jest księgą jubileuszową i tym samym wyrazem głębokiej wdzięczności polskich germanistów wobec prof. Gerda Antosa za jego osiągnięcia naukowe, przyjacielskie kontakty z polskimi germanistami oraz prawdziwie humanistyczne podejście do nauki.

Tom 5 „Grabinschrift – eine Textsorte im Wandel. Eine diachrone Studie am deutschen epigrafischen Material 1780-2015” jest monografią z zakresu niemieckiej genologii historycznej. Przedmiotem opracowania jest analiza przemian gatunku tekstu inskrypcja nagrobna na płaszczyźnie strukturalnej, stylistycznej, pragmatycznej, charakterystyki intersemiotycznej i in. w oparciu o korpus zawierający 1380 niemieckich inskrypcji nagrobnych pochodzących z 16 cmentarzy w Saksonii.

 

Tomy zbiorowe publikowane są po konferencjach lub w ramach projektów, monografie mogą być publikowane na bieżąco. Publikacje ukazują się w języku polskim i niemieckim.

Redakcja i rada naukowa

Redaktorami serii są pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego:

RADA NAUKOWA:

  • Prof. dr hab. prof. h.c. Gerd Antos (Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg)
  • Prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz (Uniwersytet Rzeszowski)
  • Prof. dr hab. Waldemar Czachur (Uniwersytet Warszawski)
  • Prof. dr hab. Hartmut Lenk (Universität Helsinki)
  • Prof. dr hab. Heinz-Helmut Lüger (Universität Koblenz-Landau)
  • Prof. dr hab. Beata Mikołajczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Prof. dr hab. n. hum., dr n. mat. Georg Schuppener (Universität Leipzig)
  • Prof. dr hab. Ewa Żebrowska (Uniwersytet Warszawski)

Warunki publikacji

Procedura recenzowania w serii Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów.

Do nadesłanych artykułów naukowych autorzy dołączają zgodę na wykonanie recenzji. Artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów, którzy nie są członkami Zespołu Redakcyjnego. Recenzenci nie mogą również być afiliowani w instytucjach, z których pochodzi dany autor pracy. Wykluczone jest również bezpośrednie pokrewieństwo rodzinne autora pracy i recenzenta. Obydwie recenzje są wykonywane anonimowo wg odpowiedniego formularza (patrz załącznik). Autor pracy jest informowany o wynikach recenzji i zobligowany do wykonania zaleceń wynikających z recenzji.

W przypadku monografii naukowej niezbędna jest recenzja wydawnicza samodzielnego pracownika naukowego, który nie pozostaje w zależności instytucjonalnej i pokrewieństwa z autorem pracy. O dopuszczeniu do druku decyduje Zespół Redakcyjny po zapoznaniu się z treścią recenzji. Autor monografii zobligowany jest do korekty dzieła wg wskazówek recenzenta. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do druku podejmuje Zespół Redakcyjny.

Teksty są przyjmowane na bieżąco, przygotowane według wytycznych formatowania (patrz zakładka Dla autorów) po uprzednim kontakcie z redakcją.

ZAŁĄCZNIKI

Dla autorów

Proszę zapoznać się z informacjami opublikowanymi poniżej.

ZAŁĄCZNIKI

Kontakt

KONTAKT

Adres Redakcji:

dr hab. Roman Opiłowski

Wrocławskie studia z lingwistyki mediów

Instytut Filologii Germańskiej

pl. Nankiera 15 b

50-140 Wrocław

E-mail: roman.opilowski@uwr.edu.pl

Zapraszamy do współpracy!

Wszystkie tomy

Kalendarz Wydarzeń

Wykład gościnny: „Die deutsche Sprache – wie sie heute ist (und von Linguisten gesehen wird)” Prof. Dr. Csaba Földes, Universität Erfurt

Zakład Lingwistyki Stosowanej zaprasza na wykład gościnny pt. „Die deutsche...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize