BRESLAUER STUDIEN ZUR MEDIENLINGUISTIK

ISSN 2391-5730

Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów to seria Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, która prezentuje najnowsze opracowania naukowe przedstawiające rozmaite aspekty szeroko rozumianej masowej komunikacji medialnej. W serii publikowane są monografie i opracowania zbiorowe o charakterze teoretycznym oraz empirycznym, które opisują nie tylko współczesne formy komunikowania się i transferu wiedzy w nowoczesnych mediach, lecz także dokumentują te z przeszłości. Seria wydawana jest jednocześnie w Polsce i w Niemczech: we wrocławskim wydawnictwie ATUT oraz partnerskim wydawnictwie Neisse Verlag w Dreźnie.

Tom 1 „Sprache und Bild im massenmedialen Text. Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum” (2014) jest wynikiem konferencji zorganizowanej w IFG UWr we wrześniu 2013 poświęconej relacjom języka i obrazu w mediach i tekstach współczesnych. Dlatego też tekst i dyskurs multimodalny, mediolingwistyka również w aspekcie kontrastywnym oraz ewolucja masowych form komunikacji są głównymi punktami ciężkości ww. serii.

Spis treści


Tom 2 „Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń” (2015) jest efektem współpracy 17 polskich germanistek i germanistów z kilku ośrodków uniwersyteckich. Przetłumaczyli oni w sumie 15 kluczowych artykułów niemieckojęzycznych z zakresu lingwistyki mediów na język polski. Polska filologia uzyskuje w ten sposób bezpośredni dostęp do dotychczasowego dorobku niemieckich, austriackich i szwajcarskich mediolingwistów.

Spis treści


Tom 3 „Der multimodale Text aus kontrastiver Sicht” (2015) rozwija i łączy dwie teorie w badaniach nad tekstami medialnymi: multimodalność i kontrastywność. Pierwsze podejście – multimodalność – dotyczy interakcji różnych znaków w tekstach medialnych, natomiast drugi koncept – kontrastywność – obejmuje cechy wspólne i różne w kształtowaniu tekstów i rodzajów tekstów w globalnej komunikacji.

Spis treści


Tom 4 „Sprache – Wissen – Medien” jest księgą jubileuszową i tym samym wyrazem głębokiej wdzięczności polskich germanistów wobec prof. Gerda Antosa za jego osiągnięcia naukowe, przyjacielskie kontakty z polskimi germanistami oraz prawdziwie humanistyczne podejście do nauki.

Spis treści


Tom 5 „Grabinschrift – eine Textsorte im Wandel. Eine diachrone Studie am deutschen epigrafischen Material 1780-2015” jest monografią z zakresu niemieckiej genologii historycznej. Przedmiotem opracowania jest analiza przemian gatunku tekstu inskrypcja nagrobna na płaszczyźnie strukturalnej, stylistycznej, pragmatycznej, charakterystyki intersemiotycznej i in. w oparciu o korpus zawierający 1380 niemieckich inskrypcji nagrobnych pochodzących z 16 cmentarzy w Saksonii.

Spis treści


Tom 6 autorstwa Anny Hanus (Uniwersytet Rzeszowski) pt.: „Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu” jest próbą kompleksowego podejścia do krytykowania, które potraktowano jako punkt wyjścia do analiz mikro i makro, a ściślej mówiąc, do analiz dyskursu na płaszczyźnie intra- i transtekstualnej. Krytykowaniu autorka przygląda się z perspektywy komunikacyjnej na tle działań wartościujących i uznając je za kompleksowe działanie językowe stara się wychwycić i wyodrębnić, a także opisać charakterystyczne jego typy i warianty. Rozważania teoretyczne i analizy empiryczne opierają się głównie na opracowaniach z zakresu językoznawstwa germanistycznego w celu ukazania polskiemu czytelnikowi dróg, koncepcji badawczych i podejść metodologicznych innej kultury naukowej.

Spis treści


Tomy zbiorowe publikowane są po konferencjach lub w ramach projektów, monografie mogą być publikowane na bieżąco. Publikacje ukazują się w języku polskim i niemieckim.

Redakcja i rada naukowa

Redaktorami serii są pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego:

RADA NAUKOWA:

  • Prof. dr hab. prof. h.c. Gerd Antos (Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg)
  • Prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz (Uniwersytet Rzeszowski)
  • Prof. dr hab. Waldemar Czachur (Uniwersytet Warszawski)
  • Prof. dr hab. Hartmut Lenk (Universität Helsinki)
  • Prof. dr hab. Heinz-Helmut Lüger (Universität Koblenz-Landau)
  • Prof. dr hab. Beata Mikołajczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Prof. dr hab. n. hum., dr n. mat. Georg Schuppener (Universität Leipzig)
  • Prof. dr hab. Ewa Żebrowska (Uniwersytet Warszawski)

Warunki publikacji

Procedura recenzowania w serii Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów.

Do nadesłanych artykułów naukowych autorzy dołączają zgodę na wykonanie recenzji. Artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów, którzy nie są członkami Zespołu Redakcyjnego. Recenzenci nie mogą również być afiliowani w instytucjach, z których pochodzi dany autor pracy. Wykluczone jest również bezpośrednie pokrewieństwo rodzinne autora pracy i recenzenta. Obydwie recenzje są wykonywane anonimowo wg odpowiedniego formularza (patrz załącznik). Autor pracy jest informowany o wynikach recenzji i zobligowany do wykonania zaleceń wynikających z recenzji.

W przypadku monografii naukowej niezbędna jest recenzja wydawnicza samodzielnego pracownika naukowego, który nie pozostaje w zależności instytucjonalnej i pokrewieństwa z autorem pracy. O dopuszczeniu do druku decyduje Zespół Redakcyjny po zapoznaniu się z treścią recenzji. Autor monografii zobligowany jest do korekty dzieła wg wskazówek recenzenta. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do druku podejmuje Zespół Redakcyjny.

Teksty są przyjmowane na bieżąco, przygotowane według wytycznych formatowania (patrz zakładka Dla autorów) po uprzednim kontakcie z redakcją.

ZAŁĄCZNIKI

Dla autorów

Proszę zapoznać się z informacjami opublikowanymi poniżej.

ZAŁĄCZNIKI

Kontakt

KONTAKT

Adres Redakcji:

dr hab. Roman Opiłowski

Wrocławskie studia z lingwistyki mediów

Instytut Filologii Germańskiej

pl. Nankiera 15 b

50-140 Wrocław

E-mail: roman.opilowski@uwr.edu.pl

Zapraszamy do współpracy!

Wszystkie tomy

Kalendarz Wydarzeń

Tagung ‚Deutsche Narrative zu Russlands Krieg in der Ukraine – Positionen und Gegen-Positionen’

22.02.-24.02.2023, Universität Hannover Finanziert von der VolkswagenStiftung   Veranstalterinnen: Prof....

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 32

Szanowni Państwo, nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie. Serdecznie zapraszamy...

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 31

Szanowni Państwo, nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie. Serdecznie zapraszamy...

Interkulturelles und Interdisziplinäres in der Phraseologie und Parömiologie

4. Internationale Tagung zur Phraseologie und Parömiologie am Institut für...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize