Pracownia Skandynawistyki

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Badania naukowe prowadzone przez pracowników i doktorantów dotyczą języka duńskiego i jego podsystemów w ujęciu konfrontatywnym z językiem niemieckim i polskim oraz różnych aspektów komunikacji językowej w Skandynawii. Pola badawcze obejmują w szczególności:

  • w zakresie językoznawstwa konfrontatywnego: słowotwórstwo (motywacja wyrazów złożonych j. polskiego i ich ekwiwalentów j. niemieckiego / duńskiego), leksykologię, frazeologię, składnię (walencja czasownika, rzeczownika i przymiotnika), paremiologię i paremiografię oraz tekstologię;
  • problematykę interkulturową polsko-niemiecko-skandynawską (w tym kontakty polsko-skandynawskie);
  • dzieje badań skandynawistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zajęcia dydaktyczne obejmują morfologię języka niemieckiego, fonetykę niemiecką, zajęcia PNJN, seminaria magisterskie z zakresu językoznawstwa konfrontatywnego niemiecko-duńskiego i niemiecko-polskiego, analizy przekładu, słowotwórstwa, leksykologii oraz przedmioty skandynawistyczne w ramach specjalizacji skandynawistycznej:

  • wprowadzenie do badań skandynawistycznych,
  • praktyczną naukę języka duńskiego,
  • fonetykę duńską,
  • wiedzę o Danii,
  • przekład duńsko-polski.

Od 2002 roku studenci uczęszczający na zajęcia języka duńskiego mają możliwość wyjazdu na letni kurs językowy lub stypendium (3-5 miesięcy) do duńskich wyższych szkół „Folkehojskoler”. Placówki te oferują program w zakresie kultury, sztuki, języków obcych, nauk humanistycznych i sportu.

Od roku 2009 działa Koło Naukowe Tłumaczy Języka Duńskiego.


KIEROWNIK

dr hab. Józef Jarosz
biogram
Tel.+48 71 3752 240
Gabinet 202

PRACOWNICY

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...

Konferencja „Emotionen in Sprache und Sprechen“

W dn. 26-28 września 2019r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Konferencja ‚Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen… Eine Konferenz zur Rezeption seiner Werke’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize