Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki

KIEROWNIK

dr hab. prof. UWr Anna Małgorzewicz
biogram
Tel.+48 71 3752 452
Gabinet 330

PRACOWNICY

Historia zakładu

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki powstał w październiku 2016 r. w wyniku połączenia Zakładu Glottodydaktyki i Pracowni Translatoryki.

Zakład Glottodydaktyki został utworzony w 1994 roku po reorganizacji Zakładu Lingwistyki Stosowanej i Współpracy z Przemysłem, którym kierował wówczas prof. dr hab. Eugeniusz Tomiczek. Kierownikiem nowopowstałego Zakładu został prof. dr hab. Roman Lewicki.

Pracownię Translatoryki pod kierownictwem Anny Małgorzewicz powołano w Instytucie Filologii Germańskiej w 2008 r. W latach 2012-2014 prof. UWr dr hab. Anna Małgorzewicz pełniła obowiązki kierownika Zakładu Glottodydaktyki, a od 2014 r. funkcję kierownika Zakładu.

 

Translatoryka

Badania prowadzone w zakresie translatoryki obejmują:

 • różnorodne rodzaje tłumaczeń ustnych, pisemnych i translacji audiowizualnych;
 • translodydaktyka akademicka i szkolna (kompetencje, sprawności i umiejętności tłumaczeniowe oraz nowatorskie metody ich rozwijania);
 • tworzenie materiałów dydaktycznych) oraz zagadnienia dotyczące tłumaczeń tekstów specjalistycznych, aspektów (inter)kulturowych w translacji i sposobów tłumaczenia elementów nacechowanych kulturowo;
 • technologia w procesie tłumaczeń.

W ramach badań prowadzonych w Pracowni Translatoryki  a później w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki zorganizowano następujące konferencje:

Zakład organizuje seminaria oraz warsztaty z praktyki tłumaczeniowej dla studentów naszego Instytutu, które prowadzą reprezentanci polskich i zagranicznych ośrodków kształcenia tłumaczy oraz profesjonalni tłumacze.

Zakład współpracuje również z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych przy Komisji Europejskiej w ramach Visiting translator scheme (VTS) i z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Członkowie Zakładu aktywnie uczestniczą w tworzeniu czasopisma naukowego Studia Translatorica (link do strony na portalu Facebook: https://www.facebook.com/studiatranslatorica/ ) oraz serii Krajobrazy Przekładu, w której publikowane są studenckie przekłady literatury niemieckiej w tłumaczeniu na język polski.

Zakład utrzymuje kontakty naukowe m.in. z następującymi ośrodkami zagranicznymi:
Universität Innsbruck, Johannes Gutenberg-Universität, Ruhr-Universität Bochum, Universität Hildesheim, Hochschule Zittau-Görlitz.

 

Glottodydaktyka

Prowadzone w Zakładzie badania glottodydaktyczne koncentrują się obecnie wokół następujących zagadnień:

 • innowacyjne metody kształcenia nauczycieli języka niemieckiego;
 • edukacja interkulturowa w kształceniu językowym;
 • nauczanie języków obcych na etapie wczesnoszkolnym w świetle konstruktywistycznych teorii poznania;
 • wyrażenia formuliczne i ich rola w dydaktyce języka obcego;
 • kompetencje medialne i cyfrowe uczniów, studentów i nauczycieli języka niemieckiego;
 • technologie w nauczaniu języka niemieckiego (wykorzystanie aplikacji, platform i ich wpływ na proces uczenia się DaF, DaZ) oraz ich wpływ na proces nauczania i uczenia się;
 • język niemiecki w podstawie programowej.

W ramach glottodydaktyki Zakład prowadzi współpracę naukową z Uniwersytetem Heinricha Heinego w Düsseldorfie.

 

Kształcenie nauczycieli/ praktyki

Zakład jest odpowiedzialny za organizację kształcenia przygotowującego studentów germanistyki do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego oraz za organizację kształcenia w ramach specjalizacji translatorycznej oferowanej na studiach II stopnia.

Pracownicy Zakładu opracowują programy kształcenia, prowadzą zajęcia dydaktyczne organizują praktyki. Wspierają nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w promowaniu języka niemieckiego w szkołach, inicjują współpracę Instytutu ze szkołami średnimi.

W ramach organizacji śródrocznych praktyk studenckich współpracują z nami:

I Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

IX Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

Przykładowe prace studentów modułu nauczycielskiego: https://padlet.com/magda_maziarz/p5664ijjv1hs

 

Kalendarz Wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia