Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki

KIEROWNIK

dr hab. prof. UWr Anna Małgorzewicz
biogram
Tel.+48 71 3752 452
Gabinet 330

PRACOWNICY

Historia zakładu

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki powstał w październiku 2016 r. w wyniku połączenia Zakładu Glottodydaktyki i Pracowni Translatoryki.

Zakład Glottodydaktyki został utworzony w 1994 roku po reorganizacji Zakładu Lingwistyki Stosowanej i Współpracy z Przemysłem, którym kierował wówczas prof. dr hab. Eugeniusz Tomiczek. Kierownikiem nowopowstałego Zakładu został prof. dr hab. Roman Lewicki.

Pracownię Translatoryki pod kierownictwem Anny Małgorzewicz powołano w Instytucie Filologii Germańskiej w 2008 r. W latach 2012-2014 prof. UWr dr hab. Anna Małgorzewicz pełniła obowiązki kierownika Zakładu Glottodydaktyki, a od 2014 r. funkcję kierownika Zakładu.

 

Translatoryka

Badania prowadzone w zakresie translatoryki obejmują:

 • różnorodne rodzaje tłumaczeń ustnych, pisemnych i translacji audiowizualnych;
 • translodydaktyka akademicka i szkolna (kompetencje, sprawności i umiejętności tłumaczeniowe oraz nowatorskie metody ich rozwijania);
 • tworzenie materiałów dydaktycznych) oraz zagadnienia dotyczące tłumaczeń tekstów specjalistycznych, aspektów (inter)kulturowych w translacji i sposobów tłumaczenia elementów nacechowanych kulturowo;
 • technologia w procesie tłumaczeń.

W ramach badań prowadzonych w Pracowni Translatoryki  a później w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki zorganizowano następujące konferencje:

Zakład organizuje seminaria oraz warsztaty z praktyki tłumaczeniowej dla studentów naszego Instytutu, które prowadzą reprezentanci polskich i zagranicznych ośrodków kształcenia tłumaczy oraz profesjonalni tłumacze.

Zakład współpracuje również z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych przy Komisji Europejskiej w ramach Visiting translator scheme (VTS) i z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Członkowie Zakładu aktywnie uczestniczą w tworzeniu czasopisma naukowego Studia Translatorica (link do strony na portalu Facebook: https://www.facebook.com/studiatranslatorica/ ) oraz serii Krajobrazy Przekładu, w której publikowane są studenckie przekłady literatury niemieckiej w tłumaczeniu na język polski.

Zakład utrzymuje kontakty naukowe m.in. z następującymi ośrodkami zagranicznymi:
Universität Innsbruck, Johannes Gutenberg-Universität, Ruhr-Universität Bochum, Universität Hildesheim, Hochschule Zittau-Görlitz.

 

Glottodydaktyka

Prowadzone w Zakładzie badania glottodydaktyczne koncentrują się obecnie wokół następujących zagadnień:

 • innowacyjne metody kształcenia nauczycieli języka niemieckiego;
 • edukacja interkulturowa w kształceniu językowym;
 • nauczanie języków obcych na etapie wczesnoszkolnym w świetle konstruktywistycznych teorii poznania;
 • wyrażenia formuliczne i ich rola w dydaktyce języka obcego;
 • kompetencje medialne i cyfrowe uczniów, studentów i nauczycieli języka niemieckiego;
 • technologie w nauczaniu języka niemieckiego (wykorzystanie aplikacji, platform i ich wpływ na proces uczenia się DaF, DaZ) oraz ich wpływ na proces nauczania i uczenia się;
 • język niemiecki w podstawie programowej.

W ramach glottodydaktyki Zakład prowadzi współpracę naukową z Uniwersytetem Heinricha Heinego w Düsseldorfie.

 

Kształcenie nauczycieli/ praktyki

Zakład jest odpowiedzialny za organizację kształcenia przygotowującego studentów germanistyki do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego oraz za organizację kształcenia w ramach specjalizacji translatorycznej oferowanej na studiach II stopnia.

Pracownicy Zakładu opracowują programy kształcenia, prowadzą zajęcia dydaktyczne organizują praktyki. Wspierają nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w promowaniu języka niemieckiego w szkołach, inicjują współpracę Instytutu ze szkołami średnimi.

W ramach organizacji śródrocznych praktyk studenckich współpracują z nami:

I Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

IX Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

Przykładowe prace studentów modułu nauczycielskiego: https://padlet.com/magda_maziarz/p5664ijjv1hs

 

Kalendarz Wydarzeń

Internationale wissenschaftliche Tagung „Die Rezeption Johannes Schefflers in den europäischen Nationalliteraturen vom 17. bis zum 21. Jahrhundert“

Institut für Germanistik der Universität Wrocław   Lehrstuhl für Literatur...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize