Zakład Lingwistyki Stosowanej

 


KIEROWNIK

prof. dr hab. Joanna Szczęk
biogram
Tel.+48 71 3752 500
Gabinet 325

PRACOWNICY

DOKTORANCI

 


Zapraszamy na stronę Zakładu na FB: https://www.facebook.com/ZLSIFGUWr

 

Tematyka badawcza i projekty pracowników Zakładu Lingwistyki Stosowanej

 • niemiecko-polskie badania w aspekcie pragma- i socjolingwistycznym
 • badania (poli-)konfrontatywne, kontrastywne i komparatywne współczesnego języka niemieckiego
 • mechanizmy gry językowej i dowcipu językowego, również w ujęciu kontrastywnym
 • porównawcze badania leksykologiczne, frazeologiczne i paremiologiczne
 • badania mediolingwistyczne oraz z zakresu lingwistyki cyfrowej
 • lingwistyka kognitywna i korpusowa
 • lingwistyka tekstu i dyskursu
 • agresja językowa
 • (nie)grzeczność językowa

Pracownicy Zakładu Lingwistyki Stosowanej IFG utrzymują kontakty naukowe z lingwistami z uniwersytetów w Berlinie (HU), Bochum, Halle, Lipsku, Ratyzbonie, Würzburgu, Budapeszcie, Ústí nad Labem, Dreźnie, Ostravie, Brnie, Moskwie, Trnavie, Mariborze i in. Oraz ośrodkami germanistycznymi w Polsce i z Instytutem Języka Niemieckiego (IDS) w Mannheim, przy którym ukończono projekt badawczy pt. „Deutsch-polnische kontrastive Grammatik”, Heidelberg 1999, pod kierownictwem prof. Ulricha Engela z udziałem m. in. prof. Eugeniusza Tomiczka i dr Aliny Jurasz.

Projekty

 • Od października 2018 r. członkowie Zakładu uczestniczą w realizacji międzynarodowego projektu Erasmus+: „Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums“, nr projektu 2018-1-SK01-KA203-046375, link do strony projektu: http://www.ifg.uni.wroc.pl/internationalisierung-und-weiterentwicklung-des-doktorandenstudiums/
 • Od stycznia 2021 r. członkowie Zakładu uczestniczą w projekcie DARIAH_PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Otrzymane wsparcie finansowe pochodzi z funduszy europejskich w ramach ministerialnego programu POIR: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Część projektowa UWr obejmuje stworzenie cyfrowej infrastruktury badawczej dla nauk humanistycznych i nauk o sztuce w postaci wielojęzycznych i multimodalnych korpusów oraz narzędzi ich wykorzystania w domenie czterech laboratoriów tematyczno-zadaniowych zgłoszonych w projekcie. Więcej: https://dariah.pl

Działalność redakcyjna i wydawnicza

Członkowie Zakładu redagują i współredagują czasopisma i naukowe serie wydawnicze:

 

Organizacja konferencji naukowych

Członkowie Zakładu organizują i współorganizują następujące międzynarodowe konferencje naukowe i kolokwia językoznawcze:

 • Linguistische Treffen in Wrocław (od 2006 r. – 9edycji)
 • Konferencje poświęcone zagadnieniom frazeologii i paremiologii (2017, 2019, 2021, 2023)
 • Dni Lingwistyki Stosowanej we współpracy z TU Dresden (2015, 2016, 2017, 2022, 2023)
 • Doroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej (2014)
 • Kolokwium Lingwistyczne od marca 2020 r., link do strony: http://www.ifg.uni.wroc.pl/kolokwium-lingwistyczne/
 • Konferencje mediolingwistyczne (2013, 2017, 2023), link: http://www.ifg.uni.wroc.pl/wydarzenia/konferenz-argumentation-persuasion-und-manipulation-in-medientexten/
 • Konferencje z cyklu Kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur (2022)

Działalność dydaktyczna

 • morfologia języka niemieckiego, gramatyka praktyczna
 • językoznawcze wykłady, konwersatoria opcyjne oraz proseminaria licencjackie i seminaria magisterskie

Z historii Zakładu…

W 1974r. powołano Zakład Lingwistyki Stosowanej i Współpracy z Przemysłem. Jego celem były badania nad nowoczesnymi metodami nauczania języków obcych, organizacją procesu dydaktycznego w zakresie nauczania języka niemieckiego i angielskiego w IFG oraz opracowanie materiałów dydaktycznych do nauczania fachowego języka niemieckiego. W latach 70-tych polski przemysł podjął próby kooperacji z firmami w Europie zachodniej, w wyniku czego powstały programy nauczania języka niemieckiego dla pracowników polskich zakładów przemysłowych. W 1990r. zakład zmienił nazwę na Zakład Lingwistyki Stosowanej (ZLS). Funkcję kierownika w latach 1974–2013 sprawował prof. dr hab. Eugeniusz Tomiczek. W roku 1994 z ZLS wydzielono Zakład Glottodydaktyki. W roku 2003 z ZLS odeszła prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz przejmując kierownictwo Zakładu Języka Niemieckiego. W roku 2013 funkcję p.o. kierownika ZLS objęła dr Joanna Szczęk. Od czerwca 2016r. funkcję kierownika ZLS pełni prof. dr hab. Joanna Szczęk.

MATERIAŁY DODATKOWE

Kalendarz Wydarzeń

31. konferencja PTLS, Wrocław, 5-6 kwietnia 2024

Do 31 stycznia 2024 roku można rejestrować się na konferencję...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize